Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w RPO Śląskie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Typy projektów objęte naborem:

 1. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,
 2. Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

Dopuszczalne jest łączenie w ramach jednego projektu obydwu ww. typów projektów.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. Jednostki sektora finansów publicznych,
 3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
 5. Organizacje turystyczne,
 6. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,
 7. Państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 8. Uczelnie / szkoły wyższe,
 9. Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego,
 10. Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną,
 11. Podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej radiofonii i telewizji.

W konkursie mogą brać udział wszystkie typy podmiotów wymienione w SzOOP RPO WSL 2014-2020 oprócz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną podmiotów leczniczych (przedmiotowy konkurs nie jest dedykowany przedsięwzięciom z zakresu e-zdrowia).

Poziom dofinansowania: 85,00 %

Koszty projektu podlegające refundacji.

A. Wydatki kwalifikowalne:

1. Wydatki związane z przygotowaniem projektu, m.in.:

 • ekspertyzy budowlane, analizy techniczne wymagane przepisami prawa,
 • projekt budowlany, projekt wykonawczy,
 • dokumentacja aplikacyjna i przetargowa (np. studium wykonalności/biznes plan lub ich elementy, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys inwestorski),
 • raport oddziaływania na środowisko oraz niezbędne decyzje administracyjne,
 • opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych,
 • wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie,
 • mapy lub szkice sytuujące projekt,
 • opracowania dotyczące analizy potrzeb.

2. Wydatki na usługi dot. kosztów zarządzania i nadzoru nad projektem, m.in.:

 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • inżynier kontraktu,
 • inwestor zastępczy,
 • nadzór nad projektem, np. nadzory architektoniczne, autorskie, konserwatorskie.

3. Wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, m.in.:

 • oprogramowanie / aplikacje: utworzenie / zakup / wdrożenie / rozbudowa / aktualizacja oprogramowania (aplikacji) / dostosowanie systemów, oprogramowania do systemów wyższego rzędu, zapewnienie bezpieczeństwa (firewall, IDS, programy antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu).
 • sprzęt informatyczny (w tym – komputerowy) stanowiący integralną część projektu.
 • opieka serwisowa sprzętu i oprogramowania (konserwacja oprogramowania) / asysta techniczna – koszty ponoszone w okresie realizacji inwestycji i odnoszące się do fazy realizacyjnej przedsięwzięcia.
 • zakup praw autorskich do digitalizowanych utworów.

4. Wydatki związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi, m.in.:

 • budowa, rozbudowa i/lub przebudowa, jak również dzierżawa pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. adaptacja pomieszczenia na serwery, instalacja okablowania niezbędnego do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wdrożonego w ramach inwestycji systemu informatycznego) oraz koszty ich wyposażenia (niezbędnego do realizacji inwestycji).

5. Wydatki na usługi informatyczne, m.in.:

 • Wydatki na opracowanie stron WWW, portali: utworzenie / rozbudowa / dostosowanie (np. do WCAG 2.0) / grafika i treść.
 • Wydatki związane z projektowaniem usług zorientowanych na użytkownika /UX (np. badanie użytkownika, prototypowanie usługi, audyt użyteczności).
 • Wydatki na zakup usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej w modelu IaaS (infrastruktura informatyczna), SaaS (oprogramowanie) oraz PaaS (aplikacje/programy) – w okresie rzeczowej realizacji inwestycji,
 • Budowa platform dystrybucji treści cyfrowych.

6. Wydatki związane z angażowaniem personelu – stosunek pracy, dotyczące wynagrodzenia osób realizujących zadania w projekcie związane z digitalizowaniem zasobów. Koszty zatrudnienia takich osób w ramach umowy o pracę są kwalifikowane pod warunkiem, że ich zakresy czynności są przypisane wyłącznie do projektu. Wydatki na wynagrodzenie personelu (łącznie z wszystkimi składnikami wynagrodzenia, np. w zakresie nagród i premii) są kwalifikowalne do wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej obowiązujące w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Pozostałe zasady kwalifikowalności określają Wytyczne horyzontalne.

7. Wydatki związane z angażowaniem personelu – stosunek cywilnoprawny, samozatrudnienie oraz inne formy zaangażowania. Kwalifikowalne są wydatki związane z angażowaniem personelu realizującego zadania w projekcie związane z digitalizowaniem zasobów. Szczegółowe zasady kwalifikowalności określają Wytyczne horyzontalne.

8. Wydatki na informację i promocję. Koszty dot. oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych.

9. Szkolenia (w ramach cross-financingu). Limit wydatków w ramach cross-financingu dla projektu został określony na poziomie max. 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu.

10. Inne koszty bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych kategorii.

Koszty projektu niepodlegające refundacji.

B. Wydatki niekwalifikowalne:

 • wydatki wskazane w części 3 niniejszych Wytycznych,
 • zakup używanego środka trwałego,
 • wydatki na utrzymanie utworzonej infrastruktury i wydatki bieżące, tj. ponoszone po zakończeniu etapu realizacji inwestycji,
 • opłaty za usługi dodatkowe, tj. prowadzenie serwisu www (np. hosting), kont poczty elektronicznej, serwerów, rejestracja i utrzymanie domen ponoszone po okresie realizacji projektu,
 • wydatki na kursy i szkolenia mające na celu podniesienie umiejętności obywateli w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 • wydatki na geodezyjne pomiary terenowe w rozumieniu § 2 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonane w celu utworzenia cyfrowych zasobów.
 • wydatki na dostęp do Internetu (np. abonament).

Minimalny wkład własny: 15 % kosztów kwalifikowalnych.

Brak minimalnej i maksymalnej wartości projektu.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 31.07.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2015 r.