Warmińsko-Mazurskie – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Dotacje otrzymają przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój (tworzenie nowych oraz podniesienie poziomu zaawansowania istniejących) e-usług publicznych (w relacjach, A2B i A2C) bazujących na informacji sektora publicznego.

Cele działania realizowane w ramach następujących typów przedsięwzięć:

TYP 1:  Budowa systemów informacji przestrzennej:

 • rozwój i integracja danych przestrzennych oraz budowa i rozbudowa platform informacji przestrzennej;
 • digitalizacja, harmonizacja i uzupełnienie baz danych zasobów geodezyjno-kartograficznych;
 • tworzenie inteligentnych przewodników/map.

TYP 2. Elektroniczne zarządzanie zasobami informacji sektora publicznego:

 • rozwój zasobów publicznych  poprzez digitalizację, udostępnianie, gromadzenie i zabezpieczanie z wykorzystaniem TIK;
 • zinformatyzowanie zarządzania informacją i zasobami publicznymi;
 • uporządkowanie rejestrów publicznych, stworzenie warunków dla ich współpracy i wymiany danych (zgodnie z wymogami interoperacyjności), udostępnienie zawartych w nich informacji;
 • zapewnienie optymalnych warunków przechowywania i zabezpieczenia informacji/danych (w tym szczególnie: systemy zarządcze, technologii przetwarzania danych, itp.).

TYP 3. E-administracja:

 • uproszczenie i zinformatyzowanie procedur zorientowane na użytkownika (np. zintegrowanie wewnętrznych systemów obsługi/zarządzania podmiotów świadczących usługi publiczne w województwie, tworzenie systemów zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenie narzędzi elektronicznej obsługi działalności gospodarczej).

W ramach realizacji każdego z ww. typów projektów musi powstać usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja.Projekt może obejmować m.in. takie wydatki jak: zakup licencji i wdrożenie oprogramowania dzięki któremu będą świadczone e-usługi,  zakup, wdrożenie i integracja systemów dziedzinowych, wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, wdrożenie GIS (system informacji geograficznej), digitalizacja zasobów,  zakup sprzętu (komputery,  urządzenia wielofunkcyjne, wyposażenie serwerowni), adaptacja pomieszczeń serwerowni (instalacja okablowania). Ponadto, w ramach projektu można sfinansować przygotowanie studium wykonalności oraz promocję projektu.
Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju usług opartych o TIK (jako element uzupełniający projektów wskazanych powyżej w ramach cross-financingu). Wydatki na szkolenia w ramach cross-financingu nie powinny przekroczyć 10% finansowania unijnego w ramach projektu.

Premiowane projekty:

 • realizowane na obszarze strategicznej interwencji OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych,
 • wynikające z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”,
 • realizowane w partnerstwie,
 • polegające na wdrożeniu usług na wyższych poziomach zaawansowania (tj. poziom co najmniej 4 – transakcja).

Maksymalny poziom dofinansowania 85% wydatków kwalifikowanych.

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu) oraz w przypadku pomocy de minimis. Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej -50% wydatków kwalifikowanych.

Kto może starać się o dofinansowanie?

 •           jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 •           jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 •           organizacje pozarządowe
 •           instytucje kultury, rynku pracy
 •           jednostki naukowe
 •           uczelnie

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 30.08.2016r. –  28.09.2016r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2017r.

Interesuje Cię nabór? Skontaktuj się z nami!