Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP – PO Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia, działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie konsorcjów MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Region Polski Wschodniej to 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

Poddziałanie ma stworzyć zachętę dla MŚP do rozwoju o wykorzystanie potencjału makroregionu jako podstawy działalności gospodarczej.
Projekty wsparte w ramach działania przyczyniać się będą do:
– rozwoju działalności gospodarczej i wzrostu konkurencyjności MŚP,
– integracji działalności MŚP w obrębie tworzonych konsorcjów,
– tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności stanowiących atrakcyjną alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie,
– aktywizacji społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności rozwoju obszarów wiejskich.

Realizacja projektu przez konsorcjum MŚP  będzie musiała prowadzić do stworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów wykorzystujących istniejący w makroregionie potencjał (walory i atrakcje makroregionu są tu traktowane wyłącznie jako czynniki, w oparciu o które można budować aktywność MŚP w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów (wyrób lub usługa), a nie jako przedmiot interwencji Programu).  Produkty sieciowe pozwolą na stworzenie oferty MŚP wokół określonych obszarów tematycznych takich jak np. historia, kulinaria, edukacja.

W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.
Każdy projekt będzie obejmować łącznie:
– inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
– rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
– opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia integrujące działalność MŚP w obrębie konsorcjów (minimum 10 MŚP w konsorcjum). Niezbędne jest wskazanie nie więcej niż trzech głównych atrakcji  będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych – 70%

Planowany termin naboru:

  1. ogłoszenie konkursu – luty 2016r.
  2. rozpoczęcie naboru wniosków – kwiecień 2016r.
  3. zakończenie naboru wniosków – czerwiec 2016r.