Termomodernizacja budynków w województwie łódzkim

Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących termomodernizacji budynków.

Kto może składać wnioski?
− jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
− jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
− jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
− jednostki naukowe
− szkoły wyższe
− osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
− podmioty lecznicze
− instytucje kultury
− kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
− organizacje pozarządowe
− Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

Dofinansowanie można otrzymać na:
1. głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
2. głęboką modernizację energetyczną mieszkalnych budynków komunalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.

Wnioski można składać w terminie od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 22 lutego 2016 r. (w godz. 08:00-15:00).