Ruszają fundusze dla Mazowsza!

Województwo zagwarantowane ma ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Na ten rok zaplanowane są  22 nabory wniosków na łączną kwotę ponad 900 mln zł. Pierwsze konkursy wystartują już jesienią bieżącego roku. Nabory dotyczyć będą wprowadzenia e-usług w administracji, ekonomii społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej, edukacji przedszkolnej i kształcenia zawodowego dorosłych. My skupiamy się na e-usługach w administracji.

Dofinansowanie na zwiększone wykorzystanie e-usługi publicznych możliwe będzie do pozyskanie w ramach Działania 2.1 „Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych”, poddziałanie 2.1.1. „E-usługi dla Mazowsza”.

Projekty w ramach działania  2.1 „Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych” kwalifikujące się do wsparcia powinny dotyczyć obszarów:

 • informatyzacja służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowującej działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. W ramach poddziałania istnieje możliwość realizowania projektów z zakresu świadczenia usług on-line, takich jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej,
 • elektroniczna administracja – zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych, zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej oraz udostępnienie jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiających pełną interakcję z urzędem, czyli możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość. Dodatkowo realizowane będą projekty w obszarze geoinformacji, mające na celu rozbudowywanie funkcjonalności już istniejących systemów. Istotne znaczenie będą miały działania niewprowadzające wprost nowych usług, ale tworzące dla nich warunki w celu poprawy ich jakości. Jednocześnie premiowany będzie dodatkowy efekt w postaci profesjonalnego przygotowania danych z rejestrów do ponownego ich wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców;
 • e-kultura – projekty o charakterze zintegrowanym i zasięgu regionalnym, aby w sposób jak najbardziej kompleksowy przedstawiać społeczeństwu w formie interaktywnej wydarzenia kulturalne Mazowsza. Dodatkowo w ramach poprawy dostępu do zasobów kultury, planowane jest wsparcie informatyzacji bibliotek celem świadczenia e-usług dla obywateli; wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych, celem świadczenia usług drogą elektroniczną, aby podnieść dostępność, jakość i efektywność kształcenia w regionie, jak np. rekrutacja przez Internet, czy e-learning.

Kto może wnioskować o wsparcie?

 • administracja rządowa;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – posiadające kontrakt z NFZ;
 • spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny;
 • uczelnie wyższe;
 • instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Ostateczni użytkownicy usług elektronicznych:

 • osoby i instytucje z województwa mazowieckiego;
 • przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość dofinansowania 80%.