RPO Śląskie wesprze potencjał służb ratowniczych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Typy projektów objęte naborem:

 1. wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Realizacja projektów dotyczy OSP funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego lub wiąże się ze spełnieniem warunków umożliwiających włączenie OSP do KSRG.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Organizacje pozarządowe.

Poziom dofinansowania: 85,00 %

Co można zakupić w ramach projektu?

A. Wydatki kwalifikowalne:

Dla działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych, za kwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu, zgodne z zasadami określonymi w części ogólnej wytycznych programowych, jak również wydatki szczegółowe wymienione poniżej w ramach następujących kategorii:

1. Wydatki związane z przygotowaniem projektu, m.in.:

 • dokumentacja aplikacyjna i przetargowa (np. studium wykonalności / biznes plan lub ich elementy, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys inwestorski),
 • opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych,
 • wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie,
 • mapy lub szkice sytuujące projekt,
 • opracowania dotyczące analizy potrzeb.

2. Wydatki na usługi dot. kosztów zarządzania i nadzoru nad projektem.

3. Wydatki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, m.in.:

 •  fabrycznie nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze,
 •  środki ochrony strażaka,
 •  sprzęt ratowniczy,
 •  sprzęt łączności i sygnalizacyjny,
 •  pompy,
 •  węże, armatura, osprzęt,
 •  zestaw pomocy medycznej,
 •  pozostały sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

4. Wydatki na informację i promocję. Koszty dot. oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych.

5. Inne koszty bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych kategorii.

Co nie zostanie sfinansowane w ramach projektu?

B. Wydatki niekwalifikowalne:

 • wydatki w ramach mechanizmu cross-financingu,
 • budowa/przebudowa/remont siedzib jednostek ochotniczej straży pożarnej oraz garaży,
 • zakup nieruchomości,
 • zakup używanych pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz używanych środków trwałych

Minimalny wkład własny: 15 % kosztów kwalifikowalnych.

Brak minimalnej i maksymalnej wartości projektu.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 31.07.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2015 r.