Rozwój elektronicznych usług publicznych w woj. Wielkopolskim

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.08.2016 r. ogłasza nabór w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im podległe (posiadające osobowość prawną) – poza powiatami i Samorządem Województwa w typie projektu wskazanym w punkcie drugim;
 2. administracja rządowa zespolona i niezespolona (dla projektów o zasięgu regionalnym),
 3. organizacje pozarządowe;
 4. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 5. instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw (posiadające osobowość prawną);
 6. podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń).

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów:

 1. Zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparcie cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia:
  1. dotyczące upowszechniania standardów wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów EDM;
  2. dotyczące rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych, jako projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem
   e-usługi.
 2. Tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie systemów geodezyjnych, w tym:
  1. baz danych i metadanych tych zbiorów, obejmujących przede wszystkim zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej;
  2. rozwiązań technicznych, aplikacyjnych, zapewniających interoperacyjność zbiorów
   i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów;
  3. geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS (portale, instrumenty i systemy zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej);
  4. pozyskanie i przetwarzanie danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem zapewnienia wymagań ustawowych;
  5. udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności oraz poziomu dojrzałości usług już dostępnych.
 3. Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego/lokalnego, m.in. przedsięwzięcia:
  1. zapewniające interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów teleinformatycznych i ich integrację (w tym ePUAP);
  2. służące poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna archiwizacja dokumentów).
 4. Rozwój cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, edukacyjnych, naukowych w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego oraz zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 30 września 2016 r. od godziny 7.30 do 30 listopada 2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 30 sierpnia 2016 r.

Jednocześnie, w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+, należy złożyć wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej.