Programy krajowe

W dniu 23 maja Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, która określa strategię inwestowania funduszy unijnych w Polsce na lata 2014-2020.

Zgodnie z powyższą Umową, fundusze unijne zostały rozdzielone pomiędzy 6 krajowymi programami operacyjnymi:

 • Program Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Inteligentny Rozwój,
 • Program Polska Cyfrowa,
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój,
 • Program Polska Wschodnia,
 • Program Pomoc Techniczna.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zakłada dalszy rozwój infrastruktury transportowej i bezpieczeństwa energetycznego oraz realizację programu ochrony środowiska naturalnego i wsparcia gospodarki przyjaznej środowisku, poprzez działania w obszarach:

 • gospodarki niskoemisyjnej,
 • przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu,
 • transportu i bezpieczeństwa energetycznego.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, podobnie jak jego poprzednik w latach 2007-2013, ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju. Alokacja na Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 
wynosi 27,41 mld euro.

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Celem głównym Programu Inteligentny Rozwój jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R, w szczególności poprzez:

 • wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej,
 • podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych,
 • zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych.

Alokacja na Program Inteligentny Rozwój wynosi 8,61 mld euro.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wsparcie wspierane będzie tworzenie warunków do powszechnego wykorzystania technologii poprzez:

 • powszechny dostęp do szybkiego Internetu,
 • rozwój e-administracji,
 • e-integracja osób wykluczonych cyfrowo.

Alokacja na Program Operacyjny Polska Cyfrowa wynosi 8,61 mld euro.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Alokacja na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój wynosi 4,69 mld euro.

Celem głównym Programu Polska Wschodnia w latach 2014 – 2020 będzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań programu na:

 • wsparciu w obszarze innowacyjności i B+R,
 • wsparciu tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej,
 • wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności poprzez internacjonalizację,
 • wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych,
 • wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu, w zakresie infrastruktury transportowej.

Alokacja na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój wynosi 2 mld euro.

Cel główny Programu Pomoc Techniczna jest określony jako zapewnienie sprawnego systemu wdrażania polityki spójności
w latach 2014-2020. Jest to instrument służący instytucjom odpowiedzialnym za wdrożenie poszczególnych programów. Alokacja na Program Pomoc Techniczna wynosi 700,12 mln euro.

 

Źródło: www.mir.gov.pl