Regionalne Programy Operacyjne

Działanie 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – Rozwój e-usług.

Nabór wniosków – od 29 czerwca do 31 lipca 2012 r.

Głównym celem działania 2.2 jest rozwój e-usług dla obywateli, a także tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie e-Government zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office). Działanie umożliwia stworzenie systemu usług on-line dostępnych dla mieszkańców i przedsiębiorców, platformy zintegrowanych usług publicznych oraz innych usług społeczeństwa informacyjnego powiązanych z serwisem informacyjno-komunikacyjnym.

Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące działania 2.2 „Rozwój e-usług” RPO Województwa Mazowieckiego. W związku ze zbliżającym się końcem okresu programowania jest to jedna z ostatnich szans, gdzie można starać się o dotację (nawet do 85% wydatków) z alokacji środków finansowych na lata 2007-2013.
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w naborze zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

Kto może być Beneficjentem?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ;
 • jednostki naukowe;
 • szkoły wyższe;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej);

Ile wynosi poziom dotacji?

 • do 85%;

Maksymalna wartość dofinansowania?

 • 8 mln. PLN;

Jakie e-usługi i produkty można wdrożyć?

 • system elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) wraz z elektronicznym archiwum;
 • portal informacyjny w postaci strony internetowej;
 • moduł obsługi interesanta wraz z formularzami elektronicznymi i elektroniczną skrzynką podawczą (ESP);
 • moduł przestrzennej lokalizacji pism i spraw;
 • podpis elektroniczny;
 • zaintegrowany system płatności elektronicznych (np. za wydanie dowodu osobistego, wydanie decyzji);
 • podłączenie instytucji publicznych do istniejacej bądź planowanej sieci teleinformatycznej;
 • e-rejestr stowarzyszeń i fundacji – łatwy i uporządkowany dostęp do informacji o stowarzyszeniach i fundacjach działających na okreslonym terenie, gdzie organizacje pozarządowe mogą promować swoją działalność, poszukiwać sponsorów i szukać wolontariuszy;
 • e-biuro obsługi interesanta – informacje dotyczące usług oferowanych przez urząd, do kogo się zwrócić w danej sprawie, aktualne druki/formularze, można również sprawdzić stan załatwienia sprawy itp.;
 • e-tablica informacji kulturalnych i ogłoszeń – internetowa tablica ogłoszeniowa zawierająca informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych, firmach działających na danym terenie, ofertach typu kupię/sprzedam i inne;
 • e-zwiedzanie – wirtualne zwiedzanie gminy/powiatu, co jednocześnie pozwala wypromować największe atrakcje turystyczno – architektoniczne oraz przyrodnicze danego obszaru;
 • e-wizualizacja obiektów oraz dostęp do informacji z ewidencji gruntów i budynków;
 • e-interwencje drogowe – umożliwią mieszkańcom zgłaszanie uszkodzeń dróg. Po wypełnieniu formularza, zgłoszenia będą dodawane do bazy i widoczne dla wszystkich zainteresowanych. Na portalu będzie można także śledzić postępy prac drogowych;
 • e-konsultacje społeczne – pozwolą mieszkańcom nie tylko zapoznać się z projektami najważniejszych przedsięwzięć planowanych przez władze, ale także wyrazić swoje zdanie na ich temat. Urząd, po zapoznaniu się z opiniami internautów, zajmie stanowisko o którym poinformuje przez stronę internetową;
 • w-przedsiębiorca – informacje o swoich firmach będą mogli zamieszczać lokalni przedsiębiorcy;
 • e-rekreacja – aplikacja informująca o atrakcjach i imprezach na terenie gminy/powiatu. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię o imprezach, które się już odbyły, a także zgłosić nowe propozycje;
 • e-rada – mieszkańcy będą mogli komunikować się z radnymi. Wprowadzone zostaną specjalne dyżury radnych. Moduł usprawni także organizację obrad rady miejskiej – system będzie ewidencjonował skład rady, obecność radnych na posiedzeniach, rejestry uchwał, protokoły i inne dokumenty związane z działalnością rady oraz wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami;
 • infokioski z dostępem do Internetu oraz komunikacji z urzędem – publiczne punkty z dostępem do Internetu, z których mogą skorzystać mieszkańcy.
 • Na jakie rodzaje kosztów Beneficjent może otrzymac dofinansowanie?
 • zakup i ubezpieczenie sprzętu komputerowego: komputery, serwery, sprzęt i oprogramowanie związane z podpisem elektronicznym (np. karty i czytniki kart chipowych);
 • zakup baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, stworzenie węzłów infrastruktury teleinformatycznej, tworzenie serwisów internetowych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy firewall, IDS, antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu);
 • przygotowanie dokumentacji technicznej, koncepcji budowlanej, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, studium wykonalności;
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu;
 • koszty informacji i promocji projektu;
 • prace instalacyjne, w tym prace związane z zapewnieniem dostępu do Internetu (okablowanie, podłączenie do łączy);
 • budowa, rozbudowa lub modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. pomieszczenia na serwery);

Nasze usługi związane z pozyskaniem dofinansowania do działania 2.2 Rozwój e-usług:

 • analiza koncepcji projektu w zakresie optymalizacji pod kątem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;
 • opracowanie formularza wniosku aplikacyjnego;
 • opracowanie studium wykonalności;
 • opracowanie ramowego planu rozwoju e-usług;
 • doradztwo w zakresie przygotowania niezbędnych załączników do wniosku,
 • monitorowanie procesu oceny wniosku o dofinansowanie, w tym przygotowywanie niezbędnej korespondencji z Instytucją Zarządzającą.

Pragniemy nadmienić, że w.w. koszty są wydatkami kwalifikowalnymi i podlegają refundacji z Unii Europejskiej.