Propozycja programu Horyzont 2020 dla przedsiębiorców

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z szerokiego wachlarza możliwości wsparcia w ramach wszystkich filarów programu Horyzont 2020,

takich jak:

  • projektach badawczych i innowacyjnych realizowanych w konsorcjach naukowo-przemysłowych (we wszystkich trzech filarach tematycznych),
  • Instrumentu MŚP realizowanego przez pojedyncze MŚP lub ich konsorcjum na rzecz wdrożenia innowacji,
  • Fast Track to Innovation – projektach innowacyjnych realizowanych przez konsorcja projektowe, których celem jest komercjalizacja rozwiązania,
  • projektach badawczo-szkoleniowych w zakresie działań Marii Skłodowskiej-Curie,
  • bezpłatnego dostępu do infrastruktur badawczych w celu realizacji projektów B+R+I,
  • InnovFin – preferencyjnych instrumentów finansowo dłużnych i kapitałowych dla MŚP na rzecz realizacji projektów B+R+I,
  • przedkomercyjne zamówienia publiczne na B+R oraz zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania – działań podejmowanych z inicjatywy sektora publicznego na rzecz rozwiązań B+R+I i ich wdrożeń..

 

źródło: www.kpk.gov.pl, www.een.org.pl