Regionalne Programy Operacyjne

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych środki unijne lokowane są przez instytucje dedykowane dla każdego z szesnastu województw.

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzały większą niż dotychczas pulą europejskich pieniędzy – w latach 2007-2013 miały do dyspozycji ok. 25 proc. wszystkich środków dla Polski, w nowej perspektywie będzie to niemal 40 proc. całej puli. – 31 246,9 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez Regionalne Programy Operacyjne.

Programy regionalne będą dwufunduszowe (to nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013.), tj. finansowane ze środków:

  1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,
  2. Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podział środków na poszczególne województwa wygląda następująco:

RPO

Szesnaście Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zgodnie z unijną zasadą subsydiarności stanowi doskonały przykład decentralizacji zarządzania procesami rozwojowymi. Przyjęcie takiego rozwiązania ma na celu przede wszystkim identyfikowanie potrzeb na jak najniższym szczeblu i je zaspokajać. Działania zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych odpowiadały będą indywidualnym planom rozwoju każdego województwa z osobna – badaniom naukowym, rozwojowi transportu i gospodarki wodno – ściekowej, aktywizacji zawodowej itp.

Województwo mazowieckie to pierwszy polski region, który opuścił grupę regionów najsłabiej rozwiniętych  (PKB na mieszkańca jest wyższe niż 75 proc. średniej unijnej) – jest to, m.in. wynik pozyskanych dotacji unijnych, które sprzyjają rozwojowi Mazowsza.