Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – przyjęto pierwszą część Opisu Osi Priorytetowych

Część Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 została przyjęto 27 marca 2015r.


Program_Operacyjny_Inteligentny_Rozwój
Dokument dotyczy działań 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw i 1.2 Sektorowe programy B+R oraz V osi Pomoc techniczna programu.
Osie Priorytetowe to rozwinięcie podstawowych zapisów Programu. Ich Opis zawiera zasady i reguły jego realizacji w podziale na priorytety, działania i poddziałania. Z Opisów dowiemy się w szczególności o typach projektów, formach i poziomach ich dofinansowania oraz poznamy grupy Beneficjentów, do których kierowany jest Program.