Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ¬ tzw. „szybka ścieżka”

Poddziałanie 1.1.1 związane jest ze zwiększeniem innowacyjności firm działających na polskim rynku, które odbywa się dzięki korzystaniu z rezultatów B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Jest to konkurs pierwszej osi priorytetowej POIR, która wdrażana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To pierwsza publiczna instytucja, która wprowadziła nowe metody oceny wniosków minimalizując wszystkie wymogi formalne oraz zmniejszając czas oczekiwania na ocenę do około 60 dni. 

Cele poddziałania 1.1.1

Głównym celem tego poddziałania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wykorzystywanie rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Beneficjenci:

Beneficjentami tego poddziałania są przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Beneficjenci muszą spełniać jeden warunek, przedmiotem ich projektu musi być rozwiązanie wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Czytaj więcej: http://studioeprojekt.com/?p=1552

Obszary wsparcia:

Wsparcie dotyczy projektów, które wiążą się z

  • badaniami przemysłowymi,
  • pracami rozwojowymi nad rozwiązaniami technologicznymi,
  • produktami służącymi rozwijaniu prowadzonej działalności,
  • wzmocnieniem konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Typy projektów:

– badania przemysłowe i prace rozwojowe

– prace rozwojowe

Budżet:

Maksymalny poziom dofinansowania  całkowitego wydatków kwalifikowanych – od 25% do 80%

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 1 600 000 000 PLN (miliard sześćset milionów), w tym:

  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 140 000 000 PLN
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 1 460 000 000 PLN

Termin konkursu:

Konkurs zostanie ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.