Pozyskiwanie dotacji

Jednym z głównych obszarów działalności firmy Studio E – Projekt jest kompleksowa pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji naszych Klientów. Oferta adresowana jest do podmiotów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Proces doradztwa rozpoczynamy od określenia potrzeb Klienta, a następnie weryfikujemy możliwość pozyskania dofinansowania.

W zakresie świadczonych przez nas usług oferujemy:

  • analizę potrzeb w zakresie możliwości pozyskania funduszy unijnych,
  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnego programu unijnego,
  • pomoc przy kompletowaniu wymaganych dokumentów i załączników,
  • opracowanie biznes planów, studiów wykonalności,
  • przygotowywanie niezbędnych analiz i ekspertyz związanych z wnioskowanym projektem,
  • przygotowanie wniosku aplikacyjnego o udzielenie dotacji,
  • monitoring procesu oceny wniosku,
  • kontakt z Instytucją Pośredniczącą i Zarządzającą.

Dokumentacja aplikacyjna przygotowywana przez naszych specjalistów uzyskuje pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.