Pilotaż PARP – Wdrożenie wynalazku

PARP ogłosił zupełnie nowy instrument wsparcia finansowego przedsiębiorców planujących realizować innowacyjne projekty. Nabór wniosków od 27 sierpnia do 14 września 2012 r.

Nabór ten jest dedykowany przedsiębiorstwom z sektora MŚP, które będą mogły uzyskać do 50% zwrotu kosztów wdrożenia wynalazku do działalności gospodarczej. Jest to pierwszy od 2009 r. (czyli od zamknięcia popularnego działania 4.4 POIG) nabór wniosków na umożliwiający uzyskanie dotacji na innowacyjny projekt o znacznym budżecie.Dotacja, o którą można się ubiegać, wynosi od 1,2 mln zł do maksymalnie 20 mln zł!  Mając na uwadze fakt, że przyznana przez PARP kwota do podziału między przedsiębiorstwa wynosi ok. 620 mln zł sprawia, że nabór stanowi najciekawszą obecnie propozycję wśród dotacji na innowacyjne przedsięwzięcia.

Co trzeba zrobić, żeby sięgnąć po te pieniądze?

Mieć wynalazek albo zgłosić wynalazek w Urzędzie Patentowym. Oraz, jak było wcześniej wspomniane, mieć status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
A konkretniej, najpóźniej w chwili zakończenia naboru wniosków, należy posiadać:

  • dokument patentowy na wynalazek wraz z aktualnym wyciągiem z rejestru patentowego potwierdzającym stan prawny patentu lub patentu europejskiego, lub
  • równoważny dokument w przypadku patentu, na który udzielono ochrony w procedurze zagranicznej, lub
  • dowód dokonania zgłoszenia w celu uzyskania patentu i kopię sprawozdania o stanie techniki, lub
  • dowód potwierdzający prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku (w przypadku gdy przedsiębiorstwo nie jest właścicielem patentu lub nie jest uprawnione do uzyskania patentu), np. umowy na licencję pełną do wyłącznego korzystania z opatentowanego wynalazku.

Nasze usługi

Specjalnie na potrzeby niniejszego naboru, oferujemy Państwu usługi naszego Zespołu Ekspertów specjalizujących się w pozyskiwaniu dotacji na projekty innowacyjne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczaniu projektów realizowanych na zasadach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 1.4-4.1, 4.4, 1.3.1, Kredyt Technologiczny, itp.
Dla naszych Klientów oferujemy następujące usługi:

  • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu, w tym analizy finansowej,
  • koordynację prac związanych z przygotowaniem niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie,
  • wsparcie w kontaktach z rzecznikami patentowymi (w przypadku braku patentu),
  • doradztwo przy przygotowywaniu prezentacji projektu przed Panelem Ekspertów,
  • monitorowanie procesu oceny wniosku o dofinansowanie, w tym przygotowywanie korespondencji z Regionalną Instytucją Finansującą