Pierwsze konkursy z RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO 2014 – 2020

Harmonogram konkursów na 2015r. jest już przyjęty przez Zarząd województwa. To ważna informacja dla beneficjentów, którzy mogą rozpocząć przygotowania do starania się o unijne dotacje. A jest o co walczyć. Na 2015r. zaplanowano rozdysponowanie 215,9 mln euro, czyli ok. 870 mln zł. Pojawi się też kilka nowości, np. wnioski będzie można składać tylko elektronicznie.

 

20150507

 

III kwartał

 • informatyzacja służby zdrowia oraz elektroniczna administracja – po dotacje na inwestycje określane jako e-zdrowie będą mogły sięgać różnego typu placówki ochrony zdrowia mające kontrakt z NFZ.
 • wzmocnienie potencjału OSP – zakup pojazdów, specjalistycznego sprzętu – ubiegać się o to będą mogły zarówno same OSP, jak i samorządy lokalne.
 • aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych – o dotację różnego typu beneficjenci będą mogli się ubiegać, by prowadzić działania wspierające w świadomym rodzicielstwie, doradcze, edukacyjne i aktywizacyjne dotyczące rodzin wielodzietnych, rodzin z osobami starszymi, z osobami z niepełnosprawnościami, rodziców samotnie wychowujących dzieci czy ubogich rodzin z dziećmi.
 • rozwój ekonomii społecznej –  przedsięwzięcia, dzięki którym stworzone zostaną miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na stworzenie nowych przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES), podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników oraz wspieranie rozwoju PES tak, by zwiększyć zakres ich działań i zwiększyć w nich zatrudnienie.. O wsparcie będą mogły ubiegać się akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz PES.
 • zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej –  inwestycje, dzięki którym powstaną miejsca przedszkolne – nowe ośrodki lub zwiększenie miejsca w obecnie istniejących. Dotacje będzie można uzyskać też na prowadzenie zajęć dodatkowych oraz na wsparcie nauczycieli.
 • kształcenie dorosłych –  dotacje projektów wspierających kształcenie i szkolenia zawodowe osób dorosłych – w tym również zdobywanie wykształcenia przez nie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a także policealnych.

 

IV kwartał

 • inwestycje dotyczące B+R – dotacje dla przedsiębiorców Będą to bony na projekty badawczo-rozwojowe pozwalające przedsiębiorstwom rozpoczęcie współpracy z jednostkami naukowymi.
 • efektywności energetycznej –  dotacje  na termomodernizację budynków starać się będą mogły m.in. samorządy, placówki ochrony zdrowia, instytucje kultury, szkoły wyższe i NGO.
 • budowa systemu złożonego z zestawu syren alarmowych z odpowiednim wyposażeniem (system wczesnego ostrzegania o katastrofach). W tym konkursie startować będą mogły np. samorządy, PGL Lasy Państwowe i administracja publiczna.
 • ochrona bioróżnorodności- samorządy i ich jednostki organizacyjne, a także zarządzający rezerwatami będą mogli pozyskać na opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo.
 • budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną siedlisk przyrodniczych, ale też ochroną zagrożonych gatunków oraz na projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego. Tu również beneficjentami będą samorządy, ale też PGL Lasy Państwowe oraz podmioty wybrane w trybie zamówień publicznych.
 • aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy – głównie dla osób znajdujących się w tzw. grupach defaworyzowanych – czyli osób powyżej 50. roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach. Środki te będzie można wykorzystać na diagnozę indywidualnej sytuacji osób objętych projektami, prowadzeniu szkoleń dopasowanych do potrzeb rynku pracy oraz organizowaniu staży.
 • zwiększenie dostępności usług społecznych –  pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją (np. tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, klubów, ognisk wychowawczych i placówek specjalistycznych). O dotacje w obrębie tych środków ubiegać się będą mogli różnego typu beneficjenci poza osobami fizycznymi.
 • edukacja ogólna – dotacje dla różnego typu beneficjentów, którzy będą prowadzić projekty edukacyjne w szkołach, zajęcia rozwijające dodatkowe zainteresowania, ale też na wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 • podnoszenie  kompetencji kluczowych osób dorosłych (w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych).
 • modernizacja oferty kształcenia zawodowego, czyli doradztwo zawodowe, współpraca z rynkiem pracy  na projekty wspierające rozwój nauczycieli zawodu  i na projekty zwiększające współpracę szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym – staże, praktyki, dodatkowe zajęcia prowadzone np. w firmach czy laboratoriach szkół wyższych; ale też na doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne.

 

źródło: mazowia.eu