Nowe dotacje na budowę infrastruktury dostępowej do szerokopasmowego Internetu.

W „nowej” perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 będzie również istniała możliwość realizowania projektów o podobnym charakterze do przygotowanych w „starej” perspektywie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, tj.

  • inwestycji mających na celu zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności (Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion),
  • wsparcia przedsiębiorców zamierzających dostarczać usługę szerokopasmowego dostępu do Sieci  na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo  (Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” ).

Działań o zbliżonym zakresie możemy się spodziewać w przewidzianym na lata 2014-2020 Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Zgodnie z zapisami jego projektu z 8 stycznia 2014 r. w ramach I osi priorytetowej o nazwie Powszechny dostęp do szybkiego Internetu będą wspierane projekty mające na celu ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Dofinansowanie przewiduje się dla działań dotyczących:

  • budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowej o parametrach co najmniej 30 Mb/s (w uzasadnionych przypadkach dopuszczalna będzie niższa przepustowość)
  • wsparcia projektów z zakresu budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu stanowiącej uzupełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Warto zaznaczyć, że o wsparcie będą mogły się starać projekty polegające na modernizacji infrastruktury powstałej w oparciu o inwestycje współfinansowane w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Na bardziej precyzyjne informacje dotyczące kształtu współfinansowanych działań musimy poczekać do momentu opublikowania szczegółowego opisu priorytetów dla programu.

Wsparcie, podobnie jak w przypadku działań objętych Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, kierowane będzie do:

  • przedsiębiorców komunikacyjnych
  • jednostek samorządu terytorialnego (w sytuacji gdy ze strony przedsiębiorców nie będzie zainteresowania dla realizacji inwestycji na danym obszarze).

Na współfinansowanie opisywanych inwestycji do 2023 r. przewiduje się kwotę 1,2 miliarda euro, z czego 85% ma stanowić wkład Unii Europejskiej pochodzący z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podsumowując, przedstawiamy poniżej tabelę obrazującą nowe rozmieszczenie dotacji na projekty dot. infrastruktury sieci internetowej:

Jest

Będzie

PO IG: VIII oś priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

  • Działanie 8.3
  • Działanie 8.4
PO PC: I oś priorytetowa – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

  • Cel szczegółowy 1 Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

 

Zwracamy uwagę, że projekt Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest obecnie na etapie negocjacji Polski z Komisją Europejską, więc jego kształt może się jeszcze zmienić.

Zachęcamy do śledzenia informacji o stanie wdrażania PO Polska Cyfrowa publikowanych przez nas w zakładce
Dotacje 2014-2020. Nasi eksperci na bieżąco będą przekazywali Państwu najświeższe informacje pozyskane bezpośrednio
z instytucji odpowiedzialnych za program.