Fundusze norweskie dla wymiany lub modernizacji istniejących źródeł ciepła.

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym.

CEL PROGRAMU
Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

PROJEKTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO DOFINANSOWANIA
Do dofinansowania kwalifikują się Projekty w ramach rezultatu Programu pn.: „Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi”, polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).
Minimalna wymagana wartość ograniczenia/uniknięcia emisji CO2/rok dla projektu wynosi 20 000 Mg/rok.

Priorytetowo będą traktowane Projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2). Złożenie wniosku może nastąpić tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem inwestycji.

Nie przewiduje się dofinansowania Projektów polegających na:
budowie nowych źródeł ciepła,
budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych bądź awaryjnych,
zastosowaniu współspalania węgla z biomasą.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE
Uprawnionymi do składania wniosków są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z wyłączeniem: przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta nie może być wykluczony przepisami właściwego dla danego przedsięwzięcia programu pomocowego.

POZIOM DOFINANSOWANIA
Poziom dofinansowania dla Projektu nie będzie wyższy niż 30% wartości kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 5 000 000 EUR tj. 20 776 000 PLN, podczas gdy minimalna kwota dofinansowania wynosi 600 000 EUR tj. 2 493 120 PLN. Dofinansowanie będzie realizowane w formie refundacji poniesionych kosztów, natomiast płatność końcowa płatna będzie po akceptacji raportu końcowego.

WYDATKI KWALIFIKOWANE
W szczególności kwalifikowane są poniższe wydatki bezpośrednie:

  • koszty personelu przydzielonego do projektu
  • koszt nowego lub używanego sprzętu (z uwzględnieniem dalszych regulacji dotyczących amortyzacji)
  • koszty podróży i diety dla personelu uczestniczącego w projekcie
  • zakup gruntów i nieruchomości (z uwzględnieniem regulacji Art. 7.5 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Norweskiego na lata 2009-2014)
  • koszty materiałów eksploatacyjnych i dostaw
  • koszty wynikające bezpośrednio z wymogów nałożonych umową w sprawie projektu dla każdego projektu (np. rozpowszechnianie informacji, ewaluacja danego działania, audyty, tłumaczenia, kopiowanie), w tym koszty wszelkich usług finansowych (zwłaszcza koszty gwarancji finansowych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 9 lipca 2015 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 10 lipca 2015 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 14 września 2015 r., g. 15.00

Wnioski należy składać w :

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Klimatu
Wydział Środków Zagranicznych
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa