Nabór wniosków w ramach Dużego Bonu

PARP informuje, że od 10 marca do 21 kwietnia 2015r. będzie prowadzony nabór wniosków w programie wsparcia Duży Bon. W ramach programu małe i mikro przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, mogą zakupić usługę od jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Dla kogo: Mikro i małe przedsiębiorstwa
Ile: nie więcej niż 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Na co: opracowanie nowego produktu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji lub ulepszeniu istniejącego już wyrobu albo technologii, opracowanie planu rozwoju, prognozy rynku, strategii wprowadzenia wyrobu do obrotu i wdrożenia go do produkcji.