Nabór projektów w ramach e-administracji i e-zdrowia na Mazowszu

Regionalny Program Operacyjny Województwo Mazowieckie 2014-2020

Działanie 2.1 E-usługi

Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów e-administracja

Nabór wniosków o dofinansowanie od 30.09.2015r. do 30.10.2015r.

Maksymalny poziom dofinansowania – 80%;

Wartość projektu – od 625 tys. zł.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące e – administracji, polegające m.in. na:

zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych, zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej oraz udostępnienie jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiających pełną interakcję z urzędem, czyli możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość. Dodatkowo realizowane będą projekty w obszarze geoinformacji, mające na celu rozbudowywanie funkcjonalności już istniejących systemów. Istotne znaczenie będą miały działania niewprowadzające wprost nowych usług, ale tworzące dla nich warunki w celu poprawy ich jakości. Jednocześnie premiowany będzie dodatkowy efekt w postaci profesjonalnego przygotowania danych z rejestrów do ponownego ich wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców.

Konkurs przeznaczony dla beneficjentów z poniższych grup:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • administracja rządowa;

 

Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów e-zdrowie

Nabór wniosków o dofinansowanie od 30.09.2015r. do 27.10.2015r.

Maksymalny poziom dofinansowania – 80%;

Wartość projektu – od 625 tys. zł.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące e – zdrowia, polegające m.in. na:

  • informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowującej działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa;
  • wprowadzeniu świadczenia usług on-line, takich jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej.

Premiowane będą projekty zawierające usługi publiczne o stopniu dojrzałości minimum 4 –transakcja. Poprzez usługę o stopniu dojrzałości 4 należy rozumieć usługę umożliwiającą pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną, łącznie z ewentualną płatnością

Konkurs przeznaczony dla beneficjentów z poniższych grup:

Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę z NFZ, Publiczne zakłady opieki zdrowotnej Uzdrowiska. Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – posiadające kontrakt z NFZ.