Monitoring i kontrola

Projekty finansowane z funduszy unijnych wymagają stałego monitoringu i kontroli realizacji wskaźników, które wcześniej zostały określone na etapie planowania projektu. Wskaźniki te są również poddawane kontroli przez podmioty wskazane w umowie o dofinansowanie.

Na bazie naszych wieloletnich doświadczeń, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu trwającego projektu finansowanego z funduszy UE.

Usługa audytu jest świadczona w siedzibie Beneficjenta i ma na celu weryfikację realizowanego projektu pod kątem zakresu rzeczowego-finansowego w odniesieniu do zapisów wniosku o dofinansowanie. Istotnym obszarem przeprowadzanych kontroli jest również weryfikacja wyodrębnionej ewidencji księgowej, prawidłowości działań promocyjnych oraz dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań ofertowych.

Przygotowana przez naszych ekspertów informacja pokontrolna pozwoli na podjęcie wyprzedzających działań naprawczych i uniknięcie komplikacji przy faktycznej kontroli prowadzonej przez instytucje publiczne.

Dzięki naszemu wsparciu późniejsza kontrola, przeprowadzona przez właściwą instytucję, z pewnością odbędzie się szybciej, z małą ilością zaleceń pokontrolnych, co przełoży się na szybsze wypłacenie ostatnich płatności refundujących.

W ramach doradztwa oferujemy naszym Klientom także bieżący monitoring rzeczowy oraz finansowy. Pierwszy z nich polega na ciągłej weryfikacji postępów w realizacji prac projektowych – śledzeniu czy wszystkie czynności wykonywane są poprawnie pod względem merytorycznym oraz zgodnie z przyjętym harmonogramem. Z kolei monitoring finansowy to systematyczna obserwacja realizacji budżetu projektu, a więc weryfikowanie czy środki w projekcie wydawane są zgodnie z ich przeznaczeniem, tak jak było to określone we wniosku, a następnie w umowie o dofinansowanie.