Maksymalne stopy współfinansowania przez UE w projektach „nowej” perspektywy

Wymogi Unii Europejskiej dotyczące kształtu programów operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zobowiązują państwa członkowskie do przeznaczania określonej puli środków unijnych na konkretne cele i obszary tematyczne.

Komisja Europejska określa tzw. ring-fencingi ustanawiające minimalne poziomy alokacji na wybrane cele tematyczne w obrębie poszczególnych funduszy Unii Europejskiej. Wysokość opisywanych progów zazwyczaj jest uzależniona od stopnia rozwoju poszczególnych regionów.

W Polsce w „nowej” perspektywie finansowej wyróżniamy dwie kategorie regionów: regiony słabiej rozwinięte oraz Województwo Mazowieckie zaklasyfikowane jako lepiej rozwinięte od pozostałych. Taka klasyfikacja ma dla Mazowsza dwojakie konsekwencje.

  1. Niższy poziom stopy współfinansowania przez UE

Maksymalna część wkładu UE w dofinansowanie projektów realizowanych na terenie Mazowsza to 80%. Dla porównania wartość ta dla pozostałych regionów wynosi 85%.

  1. Rozkład środków na poszczególne obszary programu operacyjnego

Minimum 60% środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)  powinno zostać przeznaczonych na działania z obszaru:

  • innowacji,
  • badań naukowych,
  • technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • konkurencyjności przedsiębiorstw.

Co najmniej 20% EFRR powinno zostać skierowane do projektów dotyczących  gospodarki niskoemisyjnej. Dla pozostałych województw wskazywane progi wynoszą 50% i 10%. Ring fencing ustalono też dla działań dotyczących zatrudnienia, inkluzji społecznej i edukacji finansowanych współfinansowanych w większości w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I w tym przypadku próg dla Mazowsza jest wyższy niż dla pozostałych regionów – odpowiednio 20-25% i 45-50%.

Z uwagi na fakt, że duża część projektów realizowanych w ramach krajowych programów operacyjnych będzie oddziaływała na terytorium całego kraju, w tym Mazowsze, prawdopodobnie będzie to miało skutek w poziomach współfinansowania UE tego typu interwencji. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaliczyło do nich między innymi te dotyczące:

  • obszaru dobrego rządzenia,
  • centralnych projektów informatycznych,
  • projekty z zakresu B+R oparte z założenia na współpracy jednostek z całego kraju, których większość zlokalizowana jest na Mazowszu.

Planuje się, że dla tego typu projektów stopa współfinansowania przez UE będzie określana jako średnia dwóch maksymalnych stóp dofinansowania dla występujących w Polsce regionów co daje 84,69%.

Podsumowując, przedstawiamy poniżej tabelę obrazującą możliwe w „nowej” perspektywie maksymalne stopy współfinansowania przez UE:

RingFencing

 

Zwracamy uwagę, że mechanizm określania maksymalnej stopy współfinansowania dla projektów obejmujących Mazowsze i pozostałe regiony może się zmienić, ponieważ jest obecnie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską.

Zachęcamy do śledzenia informacji o postępach prac nad dokumentami określającymi zasady realizacji projektów w ramach programów operacyjnych przewidzianych na lata 2014-2020. Nasi eksperci na bieżąco będą przekazywali Państwu najświeższe informacje pochodzące bezpośrednio z instytucji zajmujących się ich przygotowaniem.