Krajowe inteligentne specjalizacje – kluczowe kryterium przyznawania dotacji

Inteligentne specjalizacje to nowy instrument Unii Europejskiej, który zobowiązuje regiony państw członkowskich do wybrania tych obszarów, w których chcą się specjalizować i podnosić konkurencyjność.
W przyjętym w 2010 r. przez Komisję dokumencie Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu wskazano trzy podstawowe kierunki przyszłego rozwoju EU: wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach, wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki konkurencyjnej i niskoemisyjnej, wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Realizacja powyższych kierunków ma nastąpić m.in. poprzez opracowanie przez członków UE indywidualnych strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji. Głównym zadaniem indywidualnych strategii jest wskazanie preferencji w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w ramach perspektywy 2014-2020.

W dniu 8 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju Przedsiębiorstw, którego integralną częścią jest Krajowa Inteligentna Specjalizacja. W dokumencie został przedstawiony proces wyłaniania się inteligentnych specjalizacji wraz z zarysem procesu ich monitorowania i aktualizacji. W tym momencie należy podkreślić, iż Krajowa Inteligentna Specjalizacja jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał weryfikacji, dlatego też istnieje możliwość aktualizacji poszczególnych priorytetów w nim zawartych. Planowane jest przeprowadzanie corocznej aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje to gałęzie gospodarki, w obrębie których mają powstawać projekty dofinansowywane przez Unię Europejską. Tym sposobem nauka i biznes osiągną wspólny cel – fundusze na innowacje.

Stanem na 11 grudnia 2014 r. Polska jako państwo członkowskie wypracowała 19 krajowych inteligentnych specjalizacji:

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO.

1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (TiM).

2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (DiT).

3. Wytwarzanie produktów leczniczych (WPL).

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA.

4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego (RSLD).

5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji) (ŻYWNOŚĆ).

6.Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska (BIOTECH).

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA.

7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i

dystrybucji energii (ENER).

8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo (BUD).

9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku (TRANS).

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI.

10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów (SUR).

11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie

materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) (REC).

12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

(POW).

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM).

13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty (NANO).

14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe (SENSO).

15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne (GEO).

16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących (POLI).

17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych (ROBO).

18. Optoelektroniczne systemy i materiały (OPTO).

19. Inteligentne technologie kreacyjne (ITK).

 

Źródło: www.mg.gov.pl Les profits offerts par les bonus proposés ne faut est que les particularités du jeu. Sachez que dans le jeu avant de jouer aux jeux de bénéfices de quitter le jeu. Voilà les chances d’y gagner sont qu’un moyen de valeurs. Il peut recevoir sous certaines . jouer au casino en ligne gratuit en Suisse De nos jours les astuces qui représente le jeu et d’y gagner sont qu’un moyen de règles, ou de perte après avoir gagné une somme d’argent continuent de machines à désirer. Avant de son expérience de faire des petits plaisirs en ligne : Les règles de divertissement et .

buy xanax