Krajowe inteligentne specjalizacje – kluczowe kryterium przyznawania dotacji

Inteligentne specjalizacje to nowy instrument Unii Europejskiej, który zobowiązuje regiony państw członkowskich do wybrania tych obszarów, w których chcą się specjalizować i podnosić konkurencyjność.
W przyjętym w 2010 r. przez Komisję dokumencie Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu wskazano trzy podstawowe kierunki przyszłego rozwoju EU: wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach, wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki konkurencyjnej i niskoemisyjnej, wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Realizacja powyższych kierunków ma nastąpić m.in. poprzez opracowanie przez członków UE indywidualnych strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji. Głównym zadaniem indywidualnych strategii jest wskazanie preferencji w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w ramach perspektywy 2014-2020.

W dniu 8 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju Przedsiębiorstw, którego integralną częścią jest Krajowa Inteligentna Specjalizacja. W dokumencie został przedstawiony proces wyłaniania się inteligentnych specjalizacji wraz z zarysem procesu ich monitorowania i aktualizacji. W tym momencie należy podkreślić, iż Krajowa Inteligentna Specjalizacja jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał weryfikacji, dlatego też istnieje możliwość aktualizacji poszczególnych priorytetów w nim zawartych. Planowane jest przeprowadzanie corocznej aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje to gałęzie gospodarki, w obrębie których mają powstawać projekty dofinansowywane przez Unię Europejską. Tym sposobem nauka i biznes osiągną wspólny cel – fundusze na innowacje.

Stanem na 11 grudnia 2014 r. Polska jako państwo członkowskie wypracowała 19 krajowych inteligentnych specjalizacji:

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO.

1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (TiM).

2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (DiT).

3. Wytwarzanie produktów leczniczych (WPL).

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA.

4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego (RSLD).

5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji) (ŻYWNOŚĆ).

6.Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska (BIOTECH).

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA.

7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i

dystrybucji energii (ENER).

8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo (BUD).

9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku (TRANS).

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI.

10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów (SUR).

11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie

materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) (REC).

12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

(POW).

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM).

13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty (NANO).

14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe (SENSO).

15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne (GEO).

16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących (POLI).

17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych (ROBO).

18. Optoelektroniczne systemy i materiały (OPTO).

19. Inteligentne technologie kreacyjne (ITK).

 

Źródło: www.mg.gov.pl