Konkursy planowane do przeprowadzenia przez PARP w 2015r.

PARP prezentuje aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2015r.

Pożyczka dla kobiet.

Dla kogo: kobiety, które prowadzą lub zamierzają założyć działalność gospodarczą.
Ile: od 20 do 40 tys. zł.
Na co: zakup lub stworzenie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości), usług (z wyłączeniem usług doradczych), zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. autorskie prawa majątkowe, licencje, know-how), adaptację pomieszczeń; zakup materiałów i wyposażenia.

Wsparcie na uzyskanie grantu.

Dla kogo: Małe i średnie przedsiębiorstwa, które złożyły wniosek w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego i dostały się do programu.
Ile: od 35 do 75 tys. zł. w zależności od roli przedsiębiorcy w międzynarodowym programie innowacyjnym.
Na co: refundacja poniesionych kosztów w ramach przygotowania i złożenia jednego wniosku w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

Wsparcie w ramach dużego bonu.

Da kogo: Mikro i małe przedsiębiorstwa
Ile: nie więcej niż 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Na co: opracowanie nowego produktu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji lub ulepszeniu istniejącego już wyrobu albo technologii, opracowanie planu rozwoju, prognozy rynku, strategii wprowadzenia wyrobu do obrotu i wdrożenia go do produkcji.