Konsultacje społeczne dotyczące PO IR i PO PC 2014-2020

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag na temat Prognozy, szczególnie potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania realizacji projektowanych Programów. Aktualnie prowadzone konsultacje dotyczą Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój i Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Uwagi dotyczące prognozy będzie można zgłaszać w terminie do 4 grudnia 2013 r.

Celem PO IR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na:

  • wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką,
  • wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw,
  • wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Najważniejszymi beneficjentami PO IR będą przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) oraz jednostki naukowe, a także klastry i instytucje otoczenia biznesu.

Konsultacje prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC). Uwagi i opinie dotyczące prognozy będzie można zgłaszać w terminie do 11 grudnia 2013 r. za pomocą poniższego formularza

 

Formularz konsultacji