Społeczeństwo informacyjne

InternetZasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i dla społeczeństwa informacyjnego ma powszechność oraz dostępność usług telekomunikacyjnych. Kwestie te są uzależnione od cen usług oraz od ich technicznej jakości jak i możliwości świadczenia. Kluczem w tym względzie jest jakość i dostępność infrastruktury telekomunikacyjnej. Dobrze rozwinięta infrastruktura, bazująca na nowoczesnych technologiach, pozwala na obniżenie cen usług teleinformatycznych i prowadzi do ich lepszej dostępności.

Kraje posiadające wysoko rozwiniętą sieć, poprzez niższe koszty korzystania z usług telekomunikacyjnych jak i zaawansowane technologie, mają możliwość istotnego zwiększania swojego potencjału gospodarczego. Branże wykorzystujące technologie i rozwiązania ICT notują dwa razy wyższy wzrost wydajności pracy, niż branże niestosujące tego rodzaju rozwiązań. W wielu krajach świata – zwłaszcza w Europie i w Azji – mając na uwadze korzyści, jakie związane są z rozbudową nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, administracja publiczna aktywnie stara się wpływać na stymulowanie rozwoju tego sektora gospodarki.

Fundusze UE
Polska administracja samorządowa stoi przed niepowtarzalna szansą rozwojową. W latach 2007-13 mamy do wydania ok. 1 mld euro ze środków unijnych na lokalne i regionalne sieci szerokopasmowe. Korzystając z potencjału dostępnych Programów Operacyjnych możliwe jest zrealizowanie w ramach otwartych naborów następującego typu projektów:

 • Budowa internetowej infrastruktury dostępowej (zarówno sieci szkieletowych jak i dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej na etapie tzw. „ostatniej mili”); telecentrów i sieci PIAP-ów, czyli Publicznych Punktów Dostępu do Internetu
 • Wsparcie mieszkańców, w tym dzieci, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu trudnej sytuacji materialnej bądź niepełnosprawności poprzez zakup sprzętu komputerowego, szkolenia i sfinansowanie kosztów dostępu do Internetu przez okres 3 lat
 • Informatyzacja instytucji publicznych, rozwój bezpiecznych systemów transmisji danych, tworzenie systemów informacji przestrzennej i regionalnych centrów zarządzania

Beneficjentami działań związanych z budową infrastruktury dostępowej mogą być samorządy: Gminy, Miasta, Powiaty, inne instytucje publiczne, oraz przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Beneficjentami końcowymi tych inwestycji są jednak przede wszystkim społeczności lokalne.

Sieci szerokopasmowe – omówienie

Podstawową funkcją sieci szerokopasmowych jest transmisja danych. Wykorzystanie tej funkcji pozwoli wdrażać użyteczne dla odbiorców końcowych usługi. W zależności od wybranego standardu sieci, poszczególne usługi mogą być wdrażane i udostępniane w sieci już podczas budowy, w ramach realizacji projektu, lub po jej zakończeniu. W tym drugim przypadku dostawcami usług będą operatorzy ISP, dostawcy treści itp. W najskromniejszym pod względem ilości usług i zasięgu sieci standardzie dostarczane są następujące usługi:

 • hurtowe usługi dostępu do Internetu;
 • usługi transmisji danych dla jednostek samorządowych;
 • usługi transmisji danych dla publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP).

Powyższy zestaw usług jest pakietem minimum, jaki powinien być zapewniony przez sieć i jaki powinien być zrealizowany w pierwszej kolejności. Kolejnym pod względem ważności działaniem jest zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom. Może to się odbyć na dwa sposoby:

 • poprzez uruchomienie usług dostępu do Internetu dla odbiorców indywidualnych w ramach realizacji projektu (budowa sieci dostępowej – „ostatniej mili”);
 • poprzez udostępnienie sieci dla lokalnych operatorów ISP na rozsądnych warunkach technicznych i ekonomicznych, zachęcających do inwestycji w sieć dostępową.

W obu przypadkach niezbędne jest przeprowadzenie działań organizacyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, których celem jest pozyskanie klientów sieci.

Następne działanie, jakie powinno być zaplanowane przez samorządy, to wdrożenie aplikacji umożliwiających realizacje takich usług, jak:

 • obsługa mieszkańców w systemie e-urząd;
 • nauczanie na odległość;
 • telemedycyna.

Kolejnymi usługami, jakie mogą być wdrożone w sieci, są usługi realizowane przez zewnętrznych dostawców, wykorzystujących możliwości transmisyjne sieci:

 • telewizja cyfrowa;
 • wideo na żądanie;
 • monitoring wizyjny;
 • zdalny odczyt liczników;
 • powszechne usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem technologii VoIP.

Korzyści

Sieć teleinformatyczna w gminie to zysk dla aktywnych. Daje wymierne korzyści społeczne i ekonomiczne dla regionu i społeczności lokalnej:

 • upowszechnienie dostępu do Internetu
 • zwiększenie efektywności funkcjonowania urzędów i instytucji publicznych
 • obniżenie kosztów usług telekomunikacyjnych
 • poprawa warunków życia mieszkańców, dostępności do wiedzy i informacji
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zmniejszenie przestępczości
 • szybka reakcja na zdarzenia kryminalne, awarie, pożary
 • oszczędność czasu przedsiębiorców i osób fizycznych
 • usługi telefoniczne w lokalizacjach nie obsługiwanych przez „tradycyjnych” operatorów telefonicznych
 • obniżenie kosztów połączeń telefonicznych pomiędzy lokalizacjami podłączonymi do sieci np. wszystkie biura urzędu gminy i jednostek podległych
 • system monitoringu wizyjnego

Budowa sieci nie musi oznaczać ogromnych wydatków dla gminy czy miasta. Warto sięgnąć po wyspecjalizowanego doradcę, który pomoże w optymalizacji rozwiązania technicznego, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, jak również doradzi w kwestii poszukiwania środków finansowania, przede wszystkim środków unijnych, a następnie bedzie skutecznie nadzorował wykonanie inwestycji, jej rozliczenie i efektywną eksploatację.

Opracowanie projektu

Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie kompleksowego przygotowania projektów pod kątem dotacji unijnych. Nasza współpraca z potencjalnymi projektodawcami obejmuje następujące etapy:

 • Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych
 • Decyzja o przystąpieniu do projektu
 • Opracowanie i omówienie ogólnej koncepcji projektu. Ustalenie podziału kompetencji oraz warunków współpracy.
 • Zebranie i przygotowanie niezbędnych do Projektu danych, informacji oraz wymaganych dokumentów
 • Sporządzenie i złożenie do oceny dokumentacji aplikacyjnej
 • Ocena wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie
 • Przygotowanie projektu technicznego i dokumentacji przetargowej
 • Realizacja postępowania przetargowego i wybór wykonawcy
 • Realizacja Projektu
 • Zamknięcie inwestycji i rozliczenie Projektu
 • Eksploatacja powstałej infrastruktury

Inwestycje samorządu terytorialnego dotyczące budowy szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej, co do zasady nie są objęte zasadami pomocy publicznej, nie podlegają zatem rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy publicznej udzielanej na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, szkolnictwa wyższego i szkół, infrastruktury sfery badawczorozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. Trzeba jednak podkreślić, że dla oceny czy rozporządzenie takie należy zastosować do danego przedsięwzięcia konieczne jest przeanalizowanie projektu.

Nabory

Poniżej prezentujemy dostępne nabory umożliwiające realizację inwestycji w infrastrukturę i usługi społeczeństwa informacyjnego.

8.3 PO IG

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”:
Projekt ma na celu:
Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
Termin naboru wniosków: 01.02.2010 – 30.04.2010 r.
Dofinansowanie – 85%

Realizacja projektu obejmuje sfinansowanie następujących działań:

 • Budowa infrastruktury dostępowej (np. w technologii radiowej) obejmującej swym zasięgiem teren Miasta/Gminy/Powiatu
 • Zakup i instalacja sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz usługami serwisowymi we wskazanych gospodarstwach domowych
 • Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników końcowych projektu
 • Dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST
 • Wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły)

Beneficjenci:
Jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

8.4 PO IG
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
Projekt ma na celu:
1. Stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo
Termin naboru wniosków: 01.03.2010 – 28.05.2010 r. w następujących województwach:

 • łódzkie
 • małopolskie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • pomorskie
 • podlaskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • mazowieckie
 • zachodniopomorskie.

Trwają uzgodnienia z urzędami marszałkowskimi pozostałych województw.

Przykładowe projekty: Budowa i utrzymanie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą docelową.

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe non-profit.

Regionalne Programy Operacyjne

Celem Regionalnych Programów Operacyjnych jest zwiększanie konkurencyjności regionu poprzez wspieranie rozwoju szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekty o charakterze infrastrukturalnym dotyczą m.in.:

 • budowy lub rozbudowy regionalnych i lokalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci szerokopasmowych, zwłaszcza na obszarach wsi i małych miast;
 • rozwoju bezpiecznych systemów transmisji danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 • tworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu jako uzupełnienia sieci;
 • budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury informacyjnej administracji publicznej, umożliwiającej sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych oraz informacji, rozwój telefonii internetowej (VoIP) do zastosowania w instytucjach publicznych.;
 • budowa i wdrażanie systemów bezpieczeństwa zapobiegania zagrożeniom (np. monitoring, sterowanie sygnalizacją, telemedycyna), tworzenie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP).

Lista dostępnych w 2010 roku naborów:

RPO Dolnośląskie
Działanie 2.1 „ Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
Termin naboru wniosków: 03. 2010 r. i 07.2010 r.
Dofinansowanie – 85%.

RPO Kujawsko-Pomorskie
Działanie 4.1 „Rozwój infrastruktury ICT”
Termin naboru wniosków: 03. 2010 r
Dofinansowanie – 75 i 100%.

RPO Lubelskie
Działanie 4.1 „Społeczeństwo informacyjne”
Termin naboru wniosków: 04-06. 2010 r
Dofinansowanie – 85%.

RPO Łódzkie
Działanie 4.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
Termin naboru wniosków: 04-06. 2010 r
Dofinansowanie – 85%.

RPO Małopolskie
Działanie 1.2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”
Termin naboru wniosków: 22.02. – 23.03 2010 r.
Dofinansowanie – 75%.

RPO Opolskie
Działanie 2.1 „Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT”
Termin naboru wniosków: 01.04-15.04.2010 r
Dofinansowanie – 85%.

RPO Podkarpackie
Oś priorytetowa 3: „Społeczeństwo informacyjne”
Termin naboru wniosków: Nabór już otwarty do 31.03. 2010 r
Dofinansowanie – 85%.

RPO Podlaskie
Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne
Planowany termin ogłoszenia konkursu: maj, czerwiec 2010 r.
Dofinansowanie – 85%.

RPO Pomorskie
Działanie 2.2.1 „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”
Termin naboru wniosków: 01.12. 2010 – 12.01. 2011 r.
Dofinansowanie – 85%.

RPO Śląskie
Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
Termin naboru wniosków: 06. 04. –07.06. 2010 r
Dofinansowanie – 85%.

RPO Świętokrzyskie
Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Termin naboru wniosków: 04.05. – 14.06 2010 r
Dofinansowanie – 85%.

RPO Warmińsko-Mazurskie
Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Termin naboru wniosków: 01.02 – 12.03. 2010 r.
Dofinansowanie – 85%.

RPO Wielkopolskie
Działanie 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
Termin naboru wniosków: 2010 r
Dofinansowanie – 85%.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Ze względu na ograniczoną ilość środków należy spodziewać się dużej konkurencji w ramach konkursów, aby uzyskać dofinansowanie projekt musi spełniać wysokie kryteria formalne i merytoryczne. Przygotowanie Projektu przez specjalistów Studia e-Projekt gwarantuje opracowanie dokumentacji aplikacyjnej pod kątem jego płynnej realizacji, od organizacji zamówień publicznych i podpisania umów z wykonawcami do zamknięcia Projektu i jego rozliczenia finansowego, oraz utrzymania trwałości przez okres przynajmniej kolejnych 5 lat przy minimalnych nakładach własnych Beneficjenta.
Kontakt