Internacjonalizacja MŚP w PO Polska Wschodnia

Internacjonalizacja MŚP jest działaniem 1.2. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Celem działania jest zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. 

Działanie można traktować jako kontynuację Paszportu do eksportu w ramach POIG na lata 2007-2013.

Jest to wsparcie o charakterze doradczym, który ma na celu wesprzeć przedsiębiorcę w analizie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów (wyrób lub usługa)  na wybrane rynki zagraniczne.

W ramach działania MŚP będą objęte dwuetapowym wsparciem.

I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania strategii przedsiębiorstwa związanej z pozyskaniem nowych rynków zagranicznych, w szczególności:
– analizę możliwości eksportowych firmy,
– wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
– koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
– wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
– rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
– propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanej na I etapie strategii obejmującej m.in.:
– doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
– doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
– doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
– doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych.

UWAGA! W ramach projektu możliwy jest zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.

Udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych możliwy jest wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu).

Wsparciem na I etapie zostaną objęte projekty, w których wnioskodawcy przed złożeniem wniosku dokonali konkurencyjnego wyboru wykonawcy usług doradczych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności. W trakcie oceny zweryfikowany zostanie potencjał i doświadczenie wskazanego wykonawcy do realizacji usług w ramach projektu.

W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:
– wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej,
– których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP,
– przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
– przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie realizowane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych – 80%.

Maksymalna wysokość dofinansowania wydatków kwalifikowanych:

  • Etap I – 50 tys. PLN
  • Etap II – 500 tys. PLN

Planowane terminy naboru wniosków o dofinansowanie.

PIERWSZY KONKURS NA ETAP I

  1. pierwsze ogłoszenie konkursu – marzec 2016r.
  2. rozpoczęcie naboru – kwiecień 2016r.
  3. zakończenie naboru – maj 2016r.

DRUGI KONKURS NA ETAP I

  1. drugie ogłoszenie konkursu – wrzesień 2016r.
  2. rozpoczęcie naboru – październik 2016r.
  3. zakończenie naboru – listopad 2016r.

PIERWSZY KONKURS NA ETAP II

  1. pierwsze ogłoszenie konkursu – grudzień 2016r.

 

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.