Inteligentne specjalizacje dla Mazowsza 2014 – 2020, czyli istotny element w przyznawaniu dotacji

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dokonano wyboru tzw. inteligentnych specjalizacji czyli branż, które będą traktowane priorytetowo w przypadku udzielania wsparcia.

Dla Województwa Mazowieckiego inteligentne specjalizacje to:
• bezpieczna żywność
• inteligentne systemy zarządzania
• nowoczesne usługi dla biznesu
• wysoka jakość życia

W decyzji o przyznawaniu dofinansowanie promowane będą projekty wspierające tzw. inteligentne specjalizacje regionu, czyli obszary o największym potencjale rozwojowym. Na Mazowszu wyróżniono cztery inteligentne specjalizacje: wysoką jakość życia, bezpieczną żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu.
Wybrane dla regionu mazowieckiego inteligentne specjalizacje wynikają z Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Mazowieckiego do 2030 roku (RIS). RIS to dokument niezbędny dla wszystkich, którzy chcą ubiegać się o środki z RPO WM. Zawiera on wskazówki, na co należy kłaść nacisk, aby region mógł się rozwijać i konkurować z innymi regionami w Europie.
Bezpieczna żywność – Mazowsze jest jednym z czołowych producentów produktów spożywczych – od warzyw i owoców, przez nabiał, po produkty mięsne. Ta część mazowieckiej gospodarki jest jej jednym z głównych potencjałów. Szczególne znaczenie będą mieć przedsięwzięcia umożliwiające rozwój produktów spożywczych wysokiej jakości, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, bezpiecznych zarówno dla końcowego odbiorcy, jak i dla środowiska w całym cyklu produkcji i dystrybucji.

Bezpieczna żywność - IS RPOWM

Inteligentne systemy zarządzania – województwo, a szczególnie Warszawa z obszarem metropolitalnym to skupisko polskich i zagranicznych firm. Do prawidłowego ich działania niezbędne są rozwiązania infrastrukturalne i procesowe, które pozwoliłyby na wzrost automatyzacji. Oczekiwany jest także skuteczny monitoring procesów związanych z aktywnością gospodarczą, umożliwiający m.in. zwiększanie efektywności surowcowej i energetycznej oraz poprawę jakości życia, także w kontekście bezpieczeństwa ludzi.

Inteligentne systemy zarządzania - IS RPOWM

Nowoczesne usługi dla biznesu – Mazowsze to znaczący rynek usług – finansowych, konsultingowych, logistycznych itp. Do ich rozwoju potrzebne są mechanizmy, które pozwoliłyby tworzyć usługi „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych potrzeb, zapewniające kapitał, infrastrukturę i zasoby wiedzy niezbędne do rozwoju i wzrostu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw.

 

Nowoczesne usługi dla biznesu - IS RPO WM

Wysoka jakość życia – największy region w kraju potrzebuje dobrych rozwiązań w sferze edukacji, ochrony zdrowia, możliwości spędzania wolnego czasu. Wspierane będą zatem rozwiązania technologiczne i organizacyjne wykorzystywane do świadczenia usług społecznych w tych obszarach. Potrzebne są również działania ukierunkowane na stymulowanie innowacji społecznych, rozwój kapitału społecznego i przeciwdziałanie negatywnym skutkom polaryzacji rozwojowej regionu.

Wysoka jakość życia - IS RPO WMWysoka jakość życia2 - IS RPO WM

 

źródło: funduszeeuropejskie