Instrument MŚP w programie Horyzont 2020

Z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach utworzono specjalnie dedykowaną formę wsparcia pod nazwą Instrument MŚP. Jest on skierowany do podmiotów z sektora MŚP, posiadających siedzibę w UE bądź kraju stowarzyszonym w programie Horyzont 2020, które wykazują wysoki potencjał wzrostu, jak również posiadają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć ją na rynek. W siedmioletniej perspektywie Komisja Europejska przeznaczy na ten cel 3 mld euro.

W ramach budżetu finansowane będą przedsięwzięcia o wysokim stopniu innowacji oraz przełomowym charakterze, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli uzyskać istotną przewagę konkurencyjną na rynku europejskim. Formalnie wnioskodawcami mogą być mali lub średni przedsiębiorcy, jednak instrument zakłada uczestnictwo w projekcie jednostek oraz pracowników naukowych, którym zadania mogą być zlecone wyłącznie na zasadzie podwykonawstwa. Instrument zakłada wsparcie w postaci:

 • dofinansowania 50 tys. euro na  koszt prac związanych z opracowaniem biznes planu, obejmującego 70% kosztów kwalifikowanych (ryczałt)
 • dofinansowania od 500 tys. euro do 2,5 mln euro na cele demonstracyjne i pilotażowe innowacyjnych rozwiązań obejmujące 70% kosztów kwalifikowanych (zaliczka)
 • bezpłatnych szkoleń biznesowych w zakresie wzmocnienia potencjału biznesowego oraz dostosowania projektu do strategii biznesowej
 • dostępu do szerokiej gamy usług wspierających dalszy rozwój innowacji w celu ułatwienia komercyjnego wykorzystania innowacji.

Instrument wspiera przedsięwzięcia, które w efekcie zostaną skomercjalizowane oraz przyczynią się do osiągnięcia znaczącej przewagi konkurencyjnej. Został on skonstruowany w taki sposób, aby działania zostały umiejscowione w trzech fazach, wspierających kolejne etapy realizacji projektu. Warunkiem przejścia do kolejnej fazy, jest pomyślne zakończenie danego etapu.

 

grafika2

Faza 1 – Ocena wykonywalności (opcjonalnie)

Faza ta obejmuje weryfikację pomysłu pod kątem wykonalności technicznej, potencjału komercyjnego i innowacyjności oraz weryfikację rentowności  pod kątem ekonomicznym. W celu uzyskania pozytywnej akceptacji, projekt powinien wpisywać się w strategię biznesową przedsiębiorstwa, przyczyniać się do jego rozwoju lub być nakierowany na poszerzanie działalności ponadnarodowej. W sytuacji kiedy Przedsiębiorca dokonał wcześniej analizy rynku i ryzyka, może wnioskować bezpośrednio do fazy drugiej (z pominięciem fazy pierwszej).

W zakres dofinansowania wchodzi: analiza ryzyka; badania rynkowe; ochrona własności intelektualnej; rozwój strategii; poszukiwanie partnerów; weryfikacja przekształcenia pomysłu w przedsiębiorstwo o europejskiej skali działania.

Kwota dofinansowania: 50 tys. euro w formie zryczałtowanej (70% kosztów kwalifikowanych)

Czas trwania: maksymalnie 6 miesięcy

Rezultat: studium wykonalności, w tym biznes plan.

 

Faza 2 – Realizacja

Dofinansowanie dostępne dla projektów, które uzyskały poparcie w zakresie opracowanego biznes planu. Faza druga obejmuje wdrożenie oraz demonstrację projektu opracowanego w ramach studium wykonywalności.

W zakres dofinansowania wchodzi:  pilotaż innowacyjnych procesów, produktów, usług; miniaturyzacja; planowanie; skalowanie i powielanie rynkowe; weryfikacja wydajności; testowanie; demonstracja oraz inne działania zmierzające do przygotowania przedsięwzięcia do gotowości inwestycyjnej oraz wprowadzenia na rynek.

Kwota dofinansowania: od 500 tys. do 2,5 mln euro (70% kosztów kwalifikowanych lub w wyjątkowych przypadkach 100% wydatków kwalifikowanych)

Czas trwania: od 12 do 24 miesięcy

Rezultat: Nowy produkt, usługa lub proces, gotowy do wejścia na rynek

 

Faza 3 – Komercjalizacja

Faza trzecia nie przewiduje bezpośredniego wsparcia finansowego, obejmuje natomiast działania wspierające dalszy rozwój przedsięwzięcia, polegające na ułatwieniu dostępu do kapitałowych i dłużnych instrumentach finansowych, zabezpieczaniu praw własności intelektualnej, jak również pomoc w ubieganiu się o środki na finansowanie ryzyka w UE.

Dla podmiotów, które otrzymają  dofinansowanie w ramach fazy 1 lub 2 Instrumentu MŚP przewidziano wsparcie trenerów biznesu z sieci Enterprise Europe Network (EEN), którzy pomogą w kwestiach związanych z perspektywą długoterminową w tym wspomogą Przedsiębiorcę w dostosowaniu projektu do określonej strategii biznesowej.

Beneficjenci, którzy mają zamiar startować w ramach Instrumentu MŚP, są zobowiązani zadeklarować oraz uzasadnić, że zaproponowane rozwiązanie znajduje się na minimum 6 poziomu gotowości technologicznej tzn. dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (szczegółowy opis poziomów gotowości technologicznej)

Obszary tematyczne objęte wparciem:

 • technologie informatyczne
 • biotechnologia
 • bezpieczeństwo obszarów miejskich oraz infrastruktury o kluczowym znaczeniu
 • innowacje dotyczące modeli biznesowych,
 • mobilne aplikacje z zakresu administracji cyfrowej
 • innowacje i badania dla transportu
 • nanotechnologia, mate­riały zaawan­so­wane tech­no­lo­gicz­nie oraz zaawan­so­wane tech­no­lo­gie pro­duk­cji,
 • kliniczna walidacja biomarkerów oraz urządzenia diagnostyki medycznej
 • eko-innowacje,
 • wytwarzanie i obróbka żywności
 • niskoemisyjny system energetyczny,
 • przestrzeń kosmiczna
 • rozwój potencjału mórz, oceanów i wybrzeży
 • technologie kosmiczne

Terminy

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, a ich ocena następuje na bieżąco w ramach poszczególnych etapów. Przedsiębiorstwo, może jednorazowo składać tylko jeden wniosek do 1 lub 2 fazy w danym obszarze tematycznym. Kolejny wniosek można składać w momencie otrzymania wyników ewaluacji lub zakończenia realizacji projektu w dowolnej fazie. Terminy składania w wniosków do I i II fazy w 2015 roku:

 1. 18.03.2015
 2. 17.06.2015
 3. 17.09.2015
 4. 16.12.2015

źródło: ec.europa.eu, www.kpk.gov.pl