Innowacje w POIR, czyli konkurencja myślą technologiczną

Tak jak zapowiadano, w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój największy nacisk położono na innowacyjność. I taki jest też główny cel programu — pobudzić ją w polskich firmach, w szczególności tą, która polegać będzie na wzmocnieniu współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Rezultatem ma być wyższy poziom komercjalizacji wyników prac badawczych.

creativity

Innowacja, czyli wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do świadczonych produktów lub usług. Projekty, które zostaną dopuszczone do konkursu w obszarze działania 1.1 i 1.2 PO IR  (czytaj więcej http://studioeprojekt.com/?p=1550), by otrzymać dofinansowanie muszą prezentować innowacje: produktową lub procesową.

Poprzez innowację produktową rozumie się innowację oznaczającą wprowadzenia na rynek przez przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie już oferowanych. Poprzez innowację procesową rozumie się wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

W ramach kryterium „Nowość rezultatów projektu” ocenie podlega, czy rezultat projektu (produkt / usługa / technologia) charakteryzuje się nowością co najmniej na rynku polskim.

Innowacja produktowa będzie tutaj rozumiana jako znacząca zmiana odróżniająca ten produkt od występujących na rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej.

Innowacja procesowa będzie natomiast rozumiana jako wprowadzenie zmian technologicznych. Technologia wykorzystana w procesie powinna stanowić nowość w skali polskiego rynku. Powinna być również wskazana znacząca zmiana w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.

W ocenie ekspertów priorytetem będzie wspieranie powstania innowacyjnych produktów / technologii / usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku polskim lub takich, które są dostępne ale oferują nowe, innowacyjne funkcjonalności.

W ramach kryterium „Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu” w przypadku innowacji produktowej należy:

  • poprawnie zdefiniować rynek docelowy,
  • założyć realne i uzasadnione cele projektu oraz prawdopodobieństwo wdrożenia wyników projektu,
  • wykazać, że produkt zaspokoi zapotrzebowanie konsumentów,
  • wykazać, że produkt będzie konkurencyjny względem podobnych produktów oferowanych na rynku (analiza cech rynku docelowego oraz użytkowych i funkcjonalnych cech produktu).

W przypadku innowacji procesowej należy wykazać w jakim stopniu innowacja wpłynie na produkcję w przedsiębiorstwie, podniesie jakość świadczonych usług, pozwoli dostosować produkty do indywidualnych potrzeb klientów.

Znaczenie innowacyjności w POIR wskazuje na wciąż niską skłonność przedsiębiorców do podejmowania ryzykownych, innowacyjnych przedsięwzięć. Możliwość dofinansowania takich projektów ma zapoczątkować konkurencję myślą technologiczną wśród polskich firm.