Innowacje w MŚP, RPO Śląskie

Nabór  wniosków o dofinansowanie od 16.11.2015 do 11.01.2016

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.  Typ projektów: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych. Projekt musi mieć na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwo Śląskie) przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dokumentem potwierdzającym, że planowana przez Wnioskodawcę inwestycja spełnia powyższe warunki jest opinia o innowacyjności projektu (dostarczenie takiej opinii jest konieczne na etapie wnioskowania), natomiast dokumentem potwierdzającym poprawną realizację projektu zgodnie z opinią o innowacyjności jest opinia o wdrożeniu (stanowiąca integralną część opinii o innowacyjności dostarczana na etapie rozliczania projektu).

Wysokość dofinansowania.

Projekt realizowany w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

  • 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Projekt realizowany w ramach pomocy de minimis:

  • 50% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie Projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi: 48000000,00EUR
(203 308 800,00PLN).
Rozstrzygnięcie konkursu: sierpień 2016r.