Informatyzacja procesu rozliczania projektów

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało, że 8 maja rząd przyjął projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, powszechnie nazywanej „ustawą wdrożeniową”.

Upraszczając, ustawa określa:

  • zasady realizacji programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020,
  • dokumenty uszczegółowiające zasady wdrażania programów operacyjnych – tzw. dokumenty programowe ,
  • podmioty zaangażowane w proces wdrażania funduszy, ich zadania oraz relacje między nimi.

Czy projektowane regulacje wprowadzą jakieś nowe zasady mające bezpośrednie skutki dla beneficjentów, którzy zamierzają realizować projekty w ramach tzw. „nowej” perspektywy? Okazuje się, że tak. Jeżeli zakładane zmiany zostaną wdrożone prawidłowo to będziemy mogli mówić o dużym ułatwieniu dla podmiotów korzystających z dotacji.

W art. 18 projektu ustawy wskazano, że wnioski o płatność będą składane przez beneficjenta za pośrednictwem systemu informatycznego. Co ważne, dotyczy to również wszystkich załączanych do wniosku, zgodnie z umową o dofinansowaniu projektu, dokumentów. Za budowę systemu będzie odpowiedzialne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Z funkcji składania wniosków
o płatność w ramach tego narzędzia mieliby korzystać beneficjenci realizujący projekty w ramach krajowych programów operacyjnych. Oznacza to, system umożliwi rozliczenie projektu realizowanego w ramach takich programów jak:

  • Infrastruktura i Środowisko,
  • Inteligentny Rozwój,
  • Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Polska Cyfrowa oraz
  • Polska Wschodnia.

W projekcie  określono, że funkcja składania wniosków o płatność może być również wykorzystywana przez regionalne programy operacyjne. Jeżeli jednak program regionalny nie skorzysta z funkcji oferowanej w ramach budowanego przez MIiR narzędzia, to
i tak musi umożliwić beneficjentom składanie wniosków o płatność w formie elektronicznej i tym samym stworzyć własny system. Dodatkowo warto zauważyć, że projektowane regulacje pozwalają na tworzenie dodatkowych narzędzi informatycznych umożliwiających aplikowanie o środki unijne drogą elektroniczną. Można się więc spodziewać, że – tak jak w „starej” perspektywie – instytucje organizujące konkursy dotacyjne będą budowały na potrzeby ogłaszanych naborów własne generatory wniosków aplikacyjnych.

Zgodnie z przedstawionym projektem beneficjenci korzystający z systemu tworzonego przez MIiR będą uwierzytelniali się w jego ramach (tj. uzyskiwali do niego dostęp i potwierdzali swoją tożsamość oraz podpisywali wykonane za jego pośrednictwem operacje/przygotowane dokumenty) przy użyciu:

  • profilu zaufanego platformy ePUAP (tworzona przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – www.epuap.gov.pl)

lub

  • podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Na uwagę zasługuje fakt, że przewidziano dostęp do systemu dla osób upoważnionych przez beneficjenta do reprezentowania
go w ramach czynności dotyczących realizacji projektu. Zapewni to możliwość rozliczania projektów przez podmioty świadczące  usługi w tym zakresie.

Należy pamiętać, że tak jak w przypadku innych tworzonych przez polskie instytucje dokumentów określających kształt wdrażania funduszy UE w latach 2014-2020, mamy do czynienia z projektem.  Dokument czeka jeszcze „sejmowa” część procesu legislacyjnego. Będziemy śledzili ewentualne zmiany mające wpływające bezpośrednio na beneficjentów. Aktualne informacje
w tym zakresie znajdziecie Państwo na naszej stronie.