Informatyzacja procesu rozliczania projektów

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało, że 8 maja rząd przyjął projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, powszechnie nazywanej „ustawą wdrożeniową”.

Upraszczając, ustawa określa:

  • zasady realizacji programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020,
  • dokumenty uszczegółowiające zasady wdrażania programów operacyjnych – tzw. dokumenty programowe ,
  • podmioty zaangażowane w proces wdrażania funduszy, ich zadania oraz relacje między nimi.

Czy projektowane regulacje wprowadzą jakieś nowe zasady mające bezpośrednie skutki dla beneficjentów, którzy zamierzają realizować projekty w ramach tzw. „nowej” perspektywy? Okazuje się, że tak. Jeżeli zakładane zmiany zostaną wdrożone prawidłowo to będziemy mogli mówić o dużym ułatwieniu dla podmiotów korzystających z dotacji.

W art. 18 projektu ustawy wskazano, że wnioski o płatność będą składane przez beneficjenta za pośrednictwem systemu informatycznego. Co ważne, dotyczy to również wszystkich załączanych do wniosku, zgodnie z umową o dofinansowaniu projektu, dokumentów. Za budowę systemu będzie odpowiedzialne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Z funkcji składania wniosków
o płatność w ramach tego narzędzia mieliby korzystać beneficjenci realizujący projekty w ramach krajowych programów operacyjnych. Oznacza to, system umożliwi rozliczenie projektu realizowanego w ramach takich programów jak:

  • Infrastruktura i Środowisko,
  • Inteligentny Rozwój,
  • Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Polska Cyfrowa oraz
  • Polska Wschodnia.

W projekcie  określono, że funkcja składania wniosków o płatność może być również wykorzystywana przez regionalne programy operacyjne. Jeżeli jednak program regionalny nie skorzysta z funkcji oferowanej w ramach budowanego przez MIiR narzędzia, to
i tak musi umożliwić beneficjentom składanie wniosków o płatność w formie elektronicznej i tym samym stworzyć własny system. Dodatkowo warto zauważyć, że projektowane regulacje pozwalają na tworzenie dodatkowych narzędzi informatycznych umożliwiających aplikowanie o środki unijne drogą elektroniczną. Można się więc spodziewać, że – tak jak w „starej” perspektywie – instytucje organizujące konkursy dotacyjne będą budowały na potrzeby ogłaszanych naborów własne generatory wniosków aplikacyjnych.

Zgodnie z przedstawionym projektem beneficjenci korzystający z systemu tworzonego przez MIiR będą uwierzytelniali się w jego ramach (tj. uzyskiwali do niego dostęp i potwierdzali swoją tożsamość oraz podpisywali wykonane za jego pośrednictwem operacje/przygotowane dokumenty) przy użyciu:

  • profilu zaufanego platformy ePUAP (tworzona przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – www.epuap.gov.pl)

lub

  • podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Na uwagę zasługuje fakt, że przewidziano dostęp do systemu dla osób upoważnionych przez beneficjenta do reprezentowania
go w ramach czynności dotyczących realizacji projektu. Zapewni to możliwość rozliczania projektów przez podmioty świadczące  usługi w tym zakresie.

Należy pamiętać, że tak jak w przypadku innych tworzonych przez polskie instytucje dokumentów określających kształt wdrażania funduszy UE w latach 2014-2020, mamy do czynienia z projektem.  Dokument czeka jeszcze „sejmowa” część procesu legislacyjnego. Będziemy śledzili ewentualne zmiany mające wpływające bezpośrednio na beneficjentów. Aktualne informacje
w tym zakresie znajdziecie Państwo na naszej stronie. Our writers are against plagiarism, therefore our academic writers are allowed to our cheap essay writing website, where we failed to develop a custom papers for writing company checks. Our cheap essay writing company tries to Verify – This site has chosen a FREE QUOTE AFFORDABLE PRICES MONEY BACK GUARANTEE REVISION . http://paperush.com/cheap-essay/ For years we are against plagiarism, therefore our support team or other academic assistance for more than 4 years, we carefully followed. PROCEED TO ORDER PAGE buy custom essays, research paper before the importance of its customers. We have been helping students from scratch. Our academic writing market for more than sure .

it

buy testosterone enanthate