E-usługi publiczne w województwie dolnośląskim

Dobra wiadomość w ramach zwiększenia dostępu obywateli do e-usług dla woj. dolnośląskiego!
Działanie 2.1. – E-usługi publiczne

Dofinansowane będą projekty obejmujące głównie:
– Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych,
– Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych, niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych,

Zakup wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej, jest przewidziany wyłącznie jako jeden z elementów projektu służący osiągnięciu celów projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
• podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej;
• instytucje kultury, ich związki i porozumienia;
• organizacje pozarządowe (w tym organizacje turystyczne oraz LGD);
• uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
• jednostki naukowe;
• jednostki badawczo-rozwojowe;
• służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne;
• jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej – dla projektów o zasięgu regionalnym;
• porozumienia ww. podmiotów.

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kwoty wydatków kwalifikowanych.

Nabór będzie trwał od godz. 8.00 dnia 1 lutego 2016 r. do godz. 15.00 dnia 7 marca 2016 r.