E-administracja

E-administracja (z ang. e-government) to stosowanie technologii informacyjnych mających na celu podnieść jakość świadczonych usług w administracji publicznej. E-administracja ma uprościć załatwianie spraw urzędowych oraz umożliwić uzyskiwanie informacji na ich temat. Taka forma pozwala na zebranie w jednym miejscu spraw należących do kompetencji różnych jednostek administracji publicznej i udostępnienia ich procedur w Internecie.

O uzyskanie dofinansowania na e-administrację można ubiegać się z kilku źródeł.

Kto może być Beneficjentem?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).

Jakie e-usługi i produkty można wdrożyć?

 • system elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) wraz z elektronicznym archiwum,
 • portal informacyjny w postaci strony internetowej,
 • moduł obsługi interesanta wraz z formularzami elektronicznymi i elektroniczną skrzynką podawczą (ESP),
 • moduł przestrzennej lokalizacji pism i spraw,
 • podpis elektroniczny,
 • zintegrowany system płatności elektronicznych (np. za wydanie dowodu osobistego, wydanie decyzji),
 • podłączenie instytucji publicznych do istniejacej bądź planowanej sieci teleinformatycznej,
 • e-rejestr stowarzyszeń i fundacji – łatwy i uporządkowany dostęp do informacji o stowarzyszeniach i fundacjach działających na okreslonym terenie, gdzie organizacje pozarządowe mogą promować swoją działalność, poszukiwać sponsorów i szukać wolontariuszy,
 • e-biuro obsługi interesanta – informacje dotyczące usług oferowanych przez urząd, do kogo się zwrócić w danej sprawie, aktualne druki/formularze, można również sprawdzić stan załatwienia sprawy itp.,
 • e-tablica informacji kulturalnych i ogłoszeń – internetowa tablica ogłoszeniowa zawierająca informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych, firmach działających na danym terenie, ofertach typu kupię/sprzedam i inne,
 • e-zwiedzanie – wirtualne zwiedzanie gminy/powiatu, co jednocześnie pozwala wypromować największe atrakcje turystyczno – architektoniczne oraz przyrodnicze danego obszaru,
 • e-wizualizacja obiektów oraz dostęp do informacji z ewidencji gruntów i budynków,
 • e-interwencje drogowe – umożliwią mieszkańcom zgłaszanie uszkodzeń dróg. Po wypełnieniu formularza, zgłoszenia będą dodawane do bazy i widoczne dla wszystkich zainteresowanych. Na portalu będzie można także śledzić postępy prac drogowych,
 • e-konsultacje społeczne – pozwolą mieszkańcom nie tylko zapoznać się z projektami najważniejszych przedsięwzięć planowanych przez władze, ale także wyrazić swoje zdanie na ich temat. Urząd, po zapoznaniu się z opiniami internautów, zajmie stanowisko o którym poinformuje przez stronę internetową,
 • e -przedsiębiorca – informacje o swoich firmach będą mogli zamieszczać lokalni przedsiębiorcy,
 • e-rekreacja – aplikacja informująca o atrakcjach i imprezach na terenie gminy/powiatu. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię o imprezach, które się już odbyły, a także zgłosić nowe propozycje,
 • e-rada – mieszkańcy będą mogli komunikować się z radnymi. Wprowadzone zostaną specjalne dyżury radnych. Moduł usprawni także organizację obrad rady miejskiej – system będzie ewidencjonował skład rady, obecność radnych na posiedzeniach, rejestry uchwał, protokoły i inne dokumenty związane z działalnością rady oraz wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami,
 • infokioski z dostępem do Internetu oraz komunikacji z urzędem – publiczne punkty z dostępem do Internetu, z których mogą skorzystać mieszkańcy.

Na jakie rodzaje kosztów Beneficjent może otrzymać dofinansowanie?

 • zakup i ubezpieczenie sprzętu komputerowego: komputery, serwery, sprzęt i oprogramowanie związane z podpisem elektronicznym (np. karty i czytniki kart chipowych),
 • zakup baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, stworzenie węzłów infrastruktury teleinformatycznej, tworzenie serwisów internetowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy firewall, IDS, antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu),
 • przygotowanie dokumentacji technicznej, koncepcji budowlanej, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, studium wykonalności,
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
 • koszty informacji i promocji projektu,
 • prace instalacyjne, w tym prace związane z zapewnieniem dostępu do Internetu (okablowanie, podłączenie do łączy),
 • budowa, rozbudowa lub modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. pomieszczenia na serwery).

Nasze usługi związane z pozyskaniem dofinansowania:

 • analiza koncepcji projektu w zakresie optymalizacji pod kątem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
 • opracowanie formularza wniosku aplikacyjnego,
 • opracowanie studium wykonalności,
 • opracowanie ramowego planu rozwoju e-usług,
 • doradztwo w zakresie przygotowania niezbędnych załączników do wniosku,
 • monitorowanie procesu oceny wniosku o dofinansowanie, w tym przygotowywanie niezbędnej korespondencji z Instytucją Zarządzającą.

Pragniemy nadmienić, że koszty naszych usług w większości przypadków są wydatkami kwalifikowalnymi i podlegają refundacji z funduszy UE.