Działanie 8.2 PO IG

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” 8 oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”

Najbliższy termin naboru wniosków na projekty B2B do działania 8.2 PO IG

Projekty: Dotacje na przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej i automatyzacji wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących firm., obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.

Typowy projekt obejmuje wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw, mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.

Opracowanie projektu B2B do działania 8.2 PO IG
Beneficjenci: przedsiębiorcy sektora MSP

Dofinansowanie

Poziom i wysokość dofinansowania:
Kwota wsparcia na projekt w zakresie wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych i jednocześnie nie może przekraczać 2 000 000 złotych. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych.

W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Typowy projekt obejmuje integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.
Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Opis systemów B2B

Wydatki kwalifikowane w ramach działania 8.2 PO IG

Co można sfinansować?
1) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych;
d) będą stanowić aktywa oraz pozostaną własnością przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;
2) zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
3) raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt. 1 oraz środków trwałych, o których mowa w pkt. 1 i 2, przez korzystającego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych wartości lub środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
4) zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem, w szczególności w zakresie re-inżynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsiębiorstw, wydzielania funkcji, wydzielania zadań oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw, świadczonych przez podmioty zewnętrzne, przy czym usługi te nie mogą
stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi;
5) działania informacyjne o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie objętym wsparciem;
6) zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których
mowa w pkt 1-6, w tym wydatki na:
a) zatrudnienie wykładowców,
b) podróże wykładowców i uczestników szkolenia, w tym wydatki na zakwaterowanie,
c) inne wydatki bieżące, w tym na materiały bezpośrednio związane z realizacją projektu,
Opracowanie projektu B2B do działania 8.2 PO IG

Korzyści związane z systemami B2B

Jak twierdzi PARP, systemy B2B wymyślono po to aby firmy mogły ograniczyć koszty transakcyjne oraz wydatki ponoszone na kupowanie usług i materiałów. Beneficjentami korzyści płynących z używania systemów B2B są dostawcy i klienci używający tych systemów. Systemy B2B nie tworzą nowych rodzajów transakcji między firmami. Bez systemów B2B te same etapy transakcji odbywają się spontanicznie w oparciu o telefony, emaile i inne środki komunikacji.

Korzyści płynące z zastosowania systemów B2B to przede wszystkim:

 • usprawnienie przebiegu transakcji (poprzez jej ujednolicenie i użycie łatwego medium – Internet/ekstranet),
 • w dobie Internetu systemy B2B wykorzystują przystępny i łatwy w obsłudze interfejs przeglądarki WWW,
 • ograniczenie kosztów wszystkich etapów zawierania transakcji, jakie zachodzą w przypadku tradycyjnego modelu działalności gospodarczej bo:

– elektroniczne transakcje eliminują bariery geograficzne (zmniejszają koszty komunikacyjne i pocztowe a także poszerzają                    rynek o klientów zagranicznych),
– wejście do sieciowej platformy B2B ogranicza koszty nawiązywania kontaktów i poprawia organizację wymiany handlowej,
– systemy B2B potrafią zastąpić tradycyjne formy kontaktu pomiędzy partnerami handlowymi takie, jak: ogłoszenia                                 prasowe, rozmowy telefoniczne czy bezpośrednie spotkania.

W przypadku dostawców można mówić o następujących korzyściach:

Redukcja kosztów przetwarzania zamówień:

 • redukcja czasu niezbędnego do obsłużenia zamówienia,
 • łatwiejsza obsługa zamówień problematycznych,
 • obniżenie liczby zwrotów oraz niższe koszty ich obsługi.

Redukcja kosztów produkcji i dystrybucji katalogów produktów i usług:

 • redukcja kosztów i czasu aktualizacji oferty,
 • obniżenie kosztów magazynowania i logistyki.

Systemy B2B służą także jako narzędzie integracji łańcuchów dostaw. Zastępują tradycyjne kanały komunikacji między dostawcami, producentami i dystrybutorami.

System B2B może zautomatyzować:

 • monitoring stanu zapasów i skojarzyć z nim automatycznego zamawiania (uzupełnianie stanów magazynowych),
 • realizację zamówień,
 • rozliczenie zakupów – tzw. trójstronne rozliczenie zakupów, czyli uzgodnienie zamówienia z protokołem odbioru i fakturą.

Ponadto systemy B2B, w zależności od rodzaju, zastępują inne wybrane tradycyjne kanały transakcyjne, zastępując je kanałami elektronicznymi.

Opis systemów B2B
Kontakt