Działanie 8.1 POIG – E-usługi

Jakie typy projektów otrzymują dofinansowanie?

 • projekty polegające na wdrożeniu e-usługi i zaoferowaniu jej na rynku
 • definicja e-usługi:


E-usługa (znana także pod nazwami: usługa elektroniczna, usługa cyfrowa, usługa świadczona drogą elektroniczną/w formie elektronicznej), to usługa spełniająca łącznie następujące cztery warunki:

 • jest świadczona w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany przez technologię informacyjną (IT) i nie wymaga udziału człowieka po stronie usługodawcy,
 • polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
 • jest świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy (czyli jest zindywidulizowana),
 • jest realizowana bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji (czyli zdalnie).

Kto może być Beneficjentem?

 • mikro przedsiębiorstwo,
 • małe przedsiębiorstwo,

działające nie dłużej niż 12 miesięcy (prawdopodobne wydłużenie tego okresu do 24 miesięcy w związku z planowaną nowelizacją właściwego rozporządzenia MRR).

Ile wynosi wartość dotacji?

 • do 560 tys. PLN.

Jaki % dotacji można otrzymać?

 • 70% wartości kosztów kwalifikowanych (niezależnie od miejsca lokalizacji inwestycji)
 • 80% w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, których wiek nie przekracza 27 lat (w tym przypadku maksymalna wartość dotacji wynosi 560 tys. PLN)

Na jakie rodzaje kosztów Beneficjent może otrzymać dofinansowanie?

 • Usługi informatyczne, techniczne, doradcze
 • Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi  kosztami pracy
 • Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie
 • Koszty ogólne (administracyjne itp.)
 • Promocja projektu
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 • Zakup nowych środków trwałych
 • Szkolenia

Nasze usługi związane z pozyskaniem dofinansowania na działanie 8.1 POIG:

 • analiza koncepcji projektu w zakresie optymalizacji pod kątem kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 • opracowanie formularza wniosku aplikacyjnego,
 • doradztwo w zakresie przygotowania niezbędnych załączników do wniosku,
 • monitorowanie procesu oceny wniosku o dofinansowanie, w tym przygotowywanie korespondencji z Regionalną Instytucją Finansującą,

Zachęcamy do odwiedzin w zakładce Referencje, gdzie znajdą Państwo informacje dot. Klientów, dla których pozyskaliśmy dotację w ramach działania 8.1 POIG.