Działanie 8.1 POIG – E-usługi

Realizacja projektu w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nakłada na Beneficjenta szereg wymogów, określonych w Umowie o dofinansowanie.

Jeden z wymogów dotyczy zakupu towarów i usług w ramach projektu. Zgodnie z § 12 Umowy o dofinansowanie Beneficjent
ma obowiązek przy zakupie towarów i usług kierować się zasadą uczciwej konkurencji, efektywności, jawności
i przejrzystości
oraz zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego Umową w związku z jej realizacją. Oznacza to, że Beneficjent nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo i kapitałowo.

Co się pod tymi pojęciami kryje? Otóż, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem, a wykonawcą, polegające na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym, wybór wykonawcy e-usługi pośród firm powiązanych osobowo/kapitałowo z Beneficjentem może prowadzić do uznania ze strony Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia zrealizowanych kosztów za niekwalifikowane. Powyższa sytuacja z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do rozwiązania Umowy o dofinansowanie ze skutkiem natychmiastowym.  W takim wypadku, Beneficjent jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania  zwrócić otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia ich zwrotu oraz z odsetkami bankowymi od dofinansowania przekazanego w formie zaliczki. Ponadto, rozwiązanie Umowy o dofinansowanie wyklucza możliwość ubiegania się i otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania ze środków PO IG oraz innych programów realizowanych przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia w okresie 3 lat od dnia rozwiązania Umowy.

Podsumowując, przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie Beneficjent powinien dokładnie ją przestudiować w celu uniknięcia na etapie realizacji projektu nieporozumień z Instytucją  Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia. Szczególną uwagę należy poświęcić kosztom kwalifikowanym, które stanowią trzon całego projektu i będą szczegółowo rozliczane przez odpowiednie instytucje.

 

 

Źródło: www.parp.gov.pl , www.web.gov.pl