Nabór na Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie – dotacje na e-usługi

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie.

Beneficjenci mogący składać wnioski o dofinansowanie:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • Szkoły wyższe;
  • Jednostki naukowe;
  • Organizacje pozarządowe;
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  • Administracja rządowa zespolona i niezespolona.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:

1. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji.

Budowa, rozbudowa lub zakup infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji administracji w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. W tym m.in.

– uruchomienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rejestrów publicznych,

– zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,

– zapewnienie interoperacyjności i integracji systemów,

– informatyzacja procedur wewnętrznych,

– zakup lub wykorzystanie podpisu elektronicznego.

2. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług publicznych.

Budowa, rozbudowa lub zakup systemów teleinformatycznych zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie m.in. e-administracji, e-kultury. W tym m.in.

– budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów teleinformatycznych rozumianych jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniających przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci komputerowe,

– zapewnienie interoperacyjności, integracji i bezpieczeństwa systemów,

– zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych z uwzględnieniem dostępności dla osób z różnymi formami niepełnosprawności zgodnie ze standardami WCAG 2.015[1] (koncepcja uniwersalnego projektowania).

3. Projekty dotyczące zwiększenia dostępności informacji sektora publicznego.

Projekty z zakresu digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych), obejmujących co najmniej:

– budowę, rozbudowę systemów teleinformatycznych służących digitalizacji zasobów,

– prowadzenie prac digitalizacyjnych,

– tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych z zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych oraz tworzenie i rozwijanie platform służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniających możliwość ponownego wykorzystania w celu umożliwienia tworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych.

Jednocześnie projekty w ramach 1 i 2 typu projektów tj. dotyczące rozwoju elektronicznej administracji i rozwoju elektronicznych usług publicznych stanowić muszą jedno przedsięwzięcie inwestycyjne tzn. muszą być realizowane w ramach jednego projektu.

Maksymalny poziom dofinansowanie – 85% kosztów kwalifikowanych.

Planowana data naboru wniosków od 30.08.2016 do 14.10.2016