Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

W perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 będzie realizowany program wspierający innowacyjność, badania naukowe i ich powiązania ze sferą przedsiębiorstw. Obecna – robocza nazwa to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,2014-2020 (PO IR).

Realizacja Programu ma na celu wyrównanie poziomu innowacyjności w Polsce z innymi krajami Unii Europejskimi. Jak podaje portal Funduszy Europejskich poig.gov.pl w Unijnym Rankingu Innowacyjności (IUS) za 2012 r.:

Polska zajmuje 4 miejsce od końca i została zaklasyfikowana do grupy państw określonych jako „skromni innowatorzy”.

W ramach PO IR uwzględnione zostaną działania, które z jednej strony mają zapewnić lepsze dostosowanie podaży B+R do potrzeb rynku, a z drugiej strony służyć będą pobudzaniu popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

Środki programu wspierać będą realizację projektów w obszarze:

  • B+R (badania i prace rozwojowe,infrastruktura B+R), przygotowanych przez jednostki naukowe, przedsiębiorstwa lub ich konsorcja.

Dofinansowanie kierowane będzie na rzecz wsparcia całego lub wybranych elementów procesu powstawania innowacji:

  • tworzenie się pomysłu,
  • działalność B+R,
  • wdrożenie wyników badań,
  • działalność innowacyjną na rynkach międzynarodowych.

Oprócz innowacji technologicznych wsparciem objęte zostaną:

  • innowacje w usługach,
  • nowe rozwiązania z zakresu organizacji pracy i zarządzania w przedsiębiorstwie, odpowiadające na potrzeby pracowników, konsumentów, partnerów handlowych w łańcuchu dostaw.

Kiedy możemy spodziewać się bliższych informacji o PO IR? Jak zapowiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel:

Prace nad programem znajdują się na bardzo zaawansowanym etapie. Jego projekt planujemy przekazać Komitetowi Stałemu Rady Ministrów w jeszcze w grudniu br.