Co oznacza wsparcie projektów B+R ?

Wsparcie projektów B+R obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) badań, głównie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Ich celem ma być opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

1. Badania przemysłowe to badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania produktów, procesów lub usug lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów ub usług.

2. Eksperymentalne prace rozwojowe obejmują natomiast nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania.

Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych gdy z konieczności jest to produkt końcowy do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji.

W przypadku prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego czynności rutynowe, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego nie powinny być zaliczane do B+R.

Koszty finansowania projektów badawczo-rozwojowych, na które można będzie przeznaczyć dofinansowanie, obejmują m.in. następujące wydatki:

a) koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie;

b) koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;

c) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;

d) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług;

e) dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.