Beneficjencie! Pamiętaj o promocji projektu!

Drogi Beneficjencie!
Podpisałeś umowę o dofinansowanie? Kolejnym krokiem jest zadbanie o prawidłową promocję projektu!

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje w tym zakresie.

Jakie są Twoje obowiązki informacyjne jako beneficjenta?

Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osoby i podmioty

uczestniczące w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu musisz:

 • oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, a w przypadku programów regionalnych również herbem województwa lub jego oficjalnym logo promocyjnym:
 • wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania,
 • wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków,
 • dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy
 • umieścić plakat lub tablicę (informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu,
 • umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli masz stronę internetową)
 • przekazywać osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informację, że projekt uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, wystaw, targów; dodatkowo możesz przekazywać informację w innej formie, np. słownej.

plakat – to nośnik informacji o wymiarze co najmniej A3 (format arkusza o wymiarach 297×420 mm), służący do oznaczania projektów. Może mieć orientację pionową lub poziomą. Wywieszenie plakatu/ów obowiązuje tych beneficjentów, którzy nie muszą stosować tablic informacyjnych i pamiątkowych

tablica informacyjna – to nośnik informacji dużego formatu (o wymiarach minimalnych 80×120 cm), który informuje o projekcie w danej lokalizacji w trakcie jego realizacji; ma charakter tymczasowy. Umieszczenie tablic informacyjnych obowiązuje beneficjentów, którzy realizują projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, zakładające działania:

 • w zakresie infrastruktury lub
 • prace budowlane, a dofinansowanie projektu przekroczyło równowartość 500 tys. euro, zgodnie z podpisaną umową lub decyzją przyznającą dofinansowanie

 

Jakie dodatkowe działania informacyjne i promocyjne możesz podejmować?

Co przykładowo możesz zrobić:

 • umieścić naklejki lub tabliczki na maszynach, urządzeniach i sprzęcie kupionym w ramach projektu,
 • przygotować dokumentację fotograficzną projektu i umieścić ją na swoich stronach

internetowych,

 • przygotować stronę/podstronę internetową projektu,
  • podjąć działania w mediach społecznościowych,
  • przygotować informację prasową i przekazać ją mediom,
  • zorganizować spotkanie informacyjne na temat realizowanego projektu,
  • zorganizować konferencję prasową,
  • zaprezentować projekt na spotkaniach, konferencjach, targach branżowych, wydarzeniach promujących projekty unijne,
  • wypowiadać się publicznie na temat projektu.

 

Od kiedy musisz wypełniać obowiązki informacyjne?

Masz obowiązek informowania o projekcie od momentu uzyskania dofinansowania.

 

Czy musisz stosować oznaczanie dokumentacji projektu „wstecz” lub „na zapas”?

Jeżeli prowadziłeś działania w ramach projektu w okresie poprzedzającym moment uzyskania

dofinansowania, nie masz obowiązku uzupełnienia odpowiednimi znakami i informacjami dotychczas powstałej dokumentacji dotyczącej projektu.

 

Jak oznaczać miejsce projektu?

przechwytywanie

Jakie informacje musisz umieścić na stronie internetowej?

Jeśli masz własną stronę internetową, to musisz umieścić na niej:

 • znak Unii Europejskiej,
 • znak Funduszy Europejskich,
 • herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny),
 • krótki opis projektu.

Jeśli struktura Twojego serwisu internetowego na to pozwala – możesz umieścić na głównej stronie lub istniejącej już podstronie. Możesz też utworzyć odrębną zakładkę/podstronę przeznaczoną specjalnie dla realizowanego projektu lub projektów. Ważne jest, aby użytkownikom łatwo było tam trafić.

 

Jak powinieneś udokumentować realizację działań informacyjnych

i promocyjnych?

Wszystkie obowiązki informacyjne oraz działania informacyjno-promocyjne związane z realizowanym projektem muszą zostać przez Ciebie udokumentowane. Dokumentację tę przechowuj razem z pozostałymi dokumentami projektowymi przez czas określony w umowie o dofinansowanie. Może być ona poddana kontroli.

 

Informacja na stronie internetowej beneficjenta Zrzut z ekranu, na którym widać będzie właściwe
oznaczenie strony oraz opis projektu
Plakat Zdjęcie potwierdzające umieszczenie plakatu
Tablica informacyjna Zdjęcie potwierdzające umieszczenie tablicy
w plenerze
Tablica pamiątkowa Zdjęcie potwierdzające umieszczenie tablicy
Ulotki, broszury Pojedyncze egzemplarze lub opcjonalnie ich zdjęcie,
informacje o nakładzie i sposobie dystrybucji (np.
podczas jakich wydarzeń lub gdzie zostały rozdane)
Ogłoszenia, artykuły w prasie Egzemplarze okazowe, w których znajdują się
opublikowane artykuły lub ogłoszenia. Dopuszczalne
są ich skany (w szczególności w przypadku bardzo
niskich nakładów)
Spotkania informacyjne Informacje o organizacji spotkania (np. ogłoszenia,
zaproszenia), program spotkania, ewentualnie: lista
uczestników, zdjęcia, podsumowanie, ankieta
oceniająca spotkanie i jej wyniki
Konferencja prasowa Informacje o organizacji konferencji (np.
zaproszenie), notatka prasowa lub materiały dla
dziennikarzy, ewentualnie: lista uczestników, kopie
artykułów, które się ukazały w wyniku konferencji
Wizytacja projektu np. dla dziennikarzy, dla innych Zaproszenia, zdjęcia, kopie materiałów o projekcie,
zainteresowanych osób ewentualnie kopie artykułów, które się ukazały
w wyniku wizytacji
Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Zaproszenia, zdjęcia, kopie materiałów o projekcie,
instytucje realizujące programy, np. inicjatywy zrzut ze strony internetowej z informacjami o tym,
typu Dni Otwarte Funduszy Europejskich że projekt został udostępniony zainteresowanym,
podsumowanie, statystyki ile osób obejrzało projekt
Materiały dla prasy Kopia materiałów dla prasy, ewentualnie lista
wysyłkowa
Informacje, artykuły na portalach internetowych Zrzut z ekranu, na którym widać datę publikacji
Mailingi Kopia wysłanego pisma lub maila, listy
dystrybucyjne
Stoiska Zdjęcia, ewentualnie krótki opis przedsięwzięcia,
podsumowanie akcji informacyjnej
Materiały promocyjne Zachowanie pojedynczych egzemplarzy do kontroli
lub dokumentacja fotograficzna; listy dystrybucyjne
materiałów

 

Gdzie znajdziesz znaki FE i UE i wzory graficzne?

Wszystkie znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej znajdziesz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja oraz na stronach internetowych programów. Są tam znaki zapisane w programach graficznych oraz wzory plakatów i tablic.

Wzory tablic informacyjnych:

 

wzory-tablic

 

Wzory plakatów:

wzory-plakatow

 

Źródło: Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020

w zakresie informacji i promocji