Badania na rynek dla przedsiębiorców w ramach POIR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursy, w ramach których firmy mogą otrzymać dotacje na wdrożenie innowacji w swojej działalności.

Za miesiąc ruszają nabory wniosków do wybranych poddziałań w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Zaplanowane na ten rok trzy pierwsze konkursy dla przedsiębiorców aktywnie wdrażających w swojej działalności rezultaty prac badawczo-rozwojowych obejmują następujące projekty:

  • Badanie na rynek (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.1),
  • Wdrażanie innowacji przez MŚP (Program Operacyjny Polska Wschodnia, poddziałanie 1.3.1)
  • Bony na innowacje dla MŚP (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2).

BADANIA NA RYNEK
Program Operacyjny Inteligenty Rozwój
III Oś priorytetowa – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Dofinansowane zostaną inwestycje polegające na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Ze wsparcia skorzystają mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Celem wdrożenia wyników prac B+R oraz efektem projektu musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Do dofinansowania będą mogły być rekomendowane jedynie projekty o innowacyjności produktowej minimum na skalę kraju. W ramach części inwestycyjnej projektu kwalifikowane są koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Koszty związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej, nabyciem bądź wytworzeniem nieruchomości zabudowanej oraz zakupem robót i materiałów budowlanych łącznie nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikujących się do wsparcia.

Dofinansowanie:

  • część badawcza – maksimum 450 000 PLN – koszty eksperymentalnych prac rozwojowych (koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie, koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu i niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych
  • doradztwo – maksimum 500 000 PLN – koszty usług doradczych koniecznych do wdrożenia prac B+R, świadczonych przez zewnętrznych doradców
  • część badawcza, doradcza i inwestycyjna – maksimum 20 000 000 PLN

Ogłoszenie konkursu: 31.07.2015r.
Rozpoczęcie naboru: 31.08.2015r.
Zakończenie naboru: 30.09.2015r.