B2B

b2bBusiness to Business (B2B) służy jako określenie powiązań między firmami, tworzonych za pośrednictwem Internetu, jak również innych elektronicznych systemów wymiany informacji. Wspólną cechą wszystkich relacji zachodizących pomędzy firmami i określanych jako B2B jest dokonywanie transakcji za pośrednictwem mediów elektronicznych.


Systemy B2B stwarzają alternatywę dla tradycyjnych kanałów dystrybucji. Są wykorzystywane jako wsparcie procesów zakupów oraz sprzedaży produktów i usług.

Zobacz: Termin najbliższego naboru B2B

Systemy B2B obejmują m.in.:

 • aukcje elektroniczne,
 • katalogi sprzedawców dostępne w Internecie jak również w ekstranetach,
 • możliwość zawierania bezpiecznych transakcji dzięki autoryzacji i kontroli uczestników (co jest szczególnie ważne przy organizacji przetargów),
 • przejrzyste elektroniczne katalogi i wyszukiwarki ofert,
 • rozbudowane systemy składania zamówień umożliwiające śledzenie procesu zakupowego, np. zgłoszenie zapotrzebowania, zamówienie, odbiór, rozliczenie faktury.Efektem stosowania systemów B2B jest:
 • przyśpieszenie, standaryzacja i poprawa jakości komunikacji z partnerami biznesowymi,
 • zautomatyzowanie kontroli wymiany handlowej,
 • lepsze zarządzanie relacjami między partnerami biznesowymi,
 • możliwość profilowania partnerów poprzez nadawanie im różnych statusów,
 • skrócenie czasu obsługi partnera,
 • automatyzacja procesów składania zamówienia, zamawiania, fakturowania, rozliczenia zakupów, itp.

Zobacz: Dofinansowanie budowy systemów B2B w ramach działania 8.2 PO IG

Architektura systemów B2B

Architektura systemów B2B jest najczęściej relacją pomiędzy systemami opartymi o sieci ekstranetowe i systemy zarządzania firmą. Firma zainteresowana skorzystaniem z systemu B2B może użytkować zarówno ogólnodostępne platformy B2B jak i zdecydować się na budowę własnych systemów B2B, dobrze pasującymi do specyfiki towarów i usług, którymi handluje. Przykładem dużego systemu B2B jest system koncernu VW, który kojarzy zamówienia z salonów samochodowych (zamawiających samochody i części) z produkcją pojazdów i dalej z podwykonawcami fabryki. Innymi słowy zamówienie samochodu u dealera skutkuje uruchomieniem procesu jego produkcji i kompletacji, który może być śledzony w systemie B2B. Posiadanie sprawnego systemu B2B pozwala wykreować rolę lidera w relacjach biznesowych. System B2B może być dodatkowym atutem i poza aspektami cenowymi może przesądzić o zawiązaniu stałych relacji biznesowych.

Zobacz:Wydatki kwalifikowane w ramach działania 8.2 PO IG

Procesy najczęściej obecne w platformach B2B to:

 • ofertowanie,
 • zamawianie i realizacja zamówień,
 • zaopatrzenie,
 • magazynowanie,
 • rozliczenie płatności.

Zaawansowane systemy B2B potrafią integrować informacje z baz danych dostawców z bazami danych klientów, dostarczając połączone dane dotyczące stanów magazynowych, historycznych i bieżących cenników, uruchomienia produkcji pod złożone zamówienia i rozliczania zakupów.

Branża B2B rośnie bardzo szybko i jej potencjał jest jeszcze trudny do oszacowania. Cały czas powstają nowe pomysły wykorzystania platform B2B. Wydaje się, że już niedługo relacje oparte o systemy B2B będą stanowić większość powiązań biznesowych.

Zastosowanie systemów B2B
PARP definiuje kilka zastosowań rynkowych systemów B2B, przy czym największe znaczenie mają dwa modele: Model aukcyjno-przetargowy i e-zaopatrzenie

Model aukcyjno-przetargowy
W tym modelu między dostawcami organizuje się aukcję i następnie wybiera najtańszą ofertę. Narzędzia B2B umożliwiają porównanie cen oferowanych przez różnych dostawców za materiały lub usługi będące przedmiotem aukcji.
Regularne stosowanie aukcji elektronicznych pozwala na osiągnięcie wielu korzyści w następujących obszarach:

Korzyści dla organizatorów aukcji elektronicznych

 • oszczędności – redukcja cen nabywanych produktów i usług,
 • korzyści procesowe takie jak: skrócenie i uproszczenie procesu dostarczania specyfikacji przetargowej, skrócenie czasu spędzanego na negocjacjach z oferentami, automatyczna archiwizacja przebiegu przetargu – raporty,
 • czytelna, przejrzysta i uczciwa procedura wyłonienia najlepszej oferty,
 • możliwość uczestniczenia w postępowaniu z dowolnego miejsca na świecie, jedynym warunkiem jest łączność z siecią internetową,
 • krótki czas trwania procedury,
 • wyeliminowanie możliwości zmowy cenowej dostawców.
 • Prowadzenie zakupów poprzez aukcje daje oszczędności rzędu 15-30% w stosunku do klasycznej, papierowej formy negocjacji. Przy niektórych usługach i dostawach różnice są jeszcze większe (sięgają 60-70%).

Korzyści dla oferentów:

 • pełna jasność i przejrzystość zasad wyboru kontrahenta,
 • niższe koszty dotarcia z ofertą do potencjalnych Klientów,
 • możliwość uczestnictwa w większej ilości przetargów dzięki mniejszej pracochłonności i niższym kosztom,
 • szybki dostęp do informacji o konkurencyjności własnej oferty na rynku,
 • możliwość udziału w przetargu z siedziby własnej firmy.

Model katalogowy(e-zaopatrzenie)

E-zaopatrzenie (e-procurement) to system elektronicznej obsługi zaopatrzenia i zakupów, zwany także modelem katalogowym. Systemy tego typu przypominają sklepy internetowe, z tą różnicą, że liczba dostawców może być ograniczona przez kupującego do firm, z którymi współpracuje. Firma uzyskuje dostęp do systemu e-procurement poprzez podpisanie umowy z operatorem takiego rozwiązania bądź poprzez jego samodzielne wdrożenie. Działa ono analogicznie do sklepu internetowego – przy czym dostęp do niego mają tylko pracownicy danej firmy. Rozliczenia dokonywane są automatycznie i dotyczy to wszystkich ich aspektów:

 • sprawdzenie dostępności budżetu,
 • zgłoszenie zapotrzebowania i jego akceptacja,
 • złożenie zamówienia,
 • dostawy i protokołu odbioru,
 • fakturowania,
 • rozliczenia zakupów.

Koszyk produktów w systemie B2B jest szczegółowo określany przez firmę z niego korzystającą. Internetowe i ekstranetowe serwisy katalogowe (e-procurement) umożliwiają przedstawicielom przedsiębiorstwa zalogowanie się do nich w roli klienta i zamawianie produktów i usług.

Rozwiązanie e-procurement umożliwia scentralizowaną koordynację zakupów w całej organizacji, planowanie, budżetowanie oraz monitorowanie całego procesu. Zakupy dokonywane są z wykorzystaniem katalogów elektronicznych, przez jednostki lokalne, które zgłosiły zapotrzebowanie, i które są jego bezpośrednimi adresatami.

System umożliwia firmie efektywne kontrolowanie zakupów w oparciu o istniejącą strukturę firmy, nie zaburzając przy tym istniejących procesów zaopatrzeniowych. Możliwości te obejmują m.in.:

 • akceptacje oparte o dostępne środki i ustalony asortyment,
 • zatwierdzanie wielopoziomowe (np. pracownik – kierownik – dyrektor),
 • graficzne zobrazowanie przepływów informacji,
 • powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej, przypomnienia o zaległych zatwierdzeniach.

Przepływ informacji jest oparty na sieci wewnętrznej i w pełni zautomatyzowany, co upraszcza zgłaszanie zapotrzebowań, zamówień i proces akceptacyjny.

Korzyści organizacyjne i finansowe

Rozwiązanie B2B przynosi znaczące korzyści szczególnie organizacjom charakteryzującym się:

 • wielooddziałową, rozproszoną geograficznie, rozbudowaną strukturą organizacyjną,
 • dużą liczbą zatrudnionych pracowników,
 • współpracą z dużą liczbą dostawców,
 • szeroką gamą zamawianych dóbr i usług.

Skala możliwych do osiągnięcia korzyści zależy od wielkości organizacji, efektywności stosowanych obecnie procesów oraz zakresu wdrożenia (struktura geograficzna, zakres materiałów/usług).

Korzyści finansowe:

 • redukcja kosztów kupowanych dóbr i usług (średnio ok. 20%),
 • umowy z dostawcami negocjowane na poziomie całej organizacji,
 • eliminacja doraźnych i pozakontraktowych zakupów,
 • połączenie zapotrzebowań ze wszystkich zamawiających jednostek organizacyjnych firmy,
 • optymalizacja kosztów procesów zakupowych (średnio ok. 50%),
 • ograniczenie kosztownych pomyłek w procesie,
 • uproszczenie oraz skrócenie procesu zaopatrzenia,
 • automatyzacja obiegu informacji,
 • obniżenie kosztów magazynowych (średnio 15-30%),
 • mniejsza liczba magazynowanych produktów,
 • obniżenie kosztu zarządzania zapasami.

Zobacz:Terminy naborów
Kontakt