80% dotacji na Mazowszu dla uczelni: „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych”

Trwa nabór w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na wykorzystaniu TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych, celem świadczenia usług drogą elektroniczną, aby podnieść dostępność, jakość i efektywność kształcenia w regionie, jak np. rekrutacja przez Internet, czy e-learning.

Za kwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu, zgodne z zasadami określonymi w części ogólnej wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w tym w szczególności:

 • przygotowanie dokumentacji projektu (wymaganej prawem krajowym lub wspólnotowym, bądź przez IP), np. studium wykonalności, projekt wykonawczy, itp. – maksymalnie 5% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu;
 • wydatki na pokrycie kosztów stworzenia i zakupu oprogramowania wraz z zakupem, rozszerzeniem i aktualizacją licencji;
 • wydatki na pokrycie kosztów przygotowania zawartości portali, w tym wydatki na budowę/rozbudowę portali celem świadczenia e-usług;
 • wydatki na zakup środków trwałych oraz koszty dostaw (w tym transportu) zakupionego sprzętu oraz jego montaż – wyłącznie, jako element uzupełniający projektu, w wysokości maksymalnie 40% wydatków kwalifikowalnych;
 • ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego stanowiącego integralną cześć projektu;
 • wydatki na pokrycie kosztów stworzenia i utrzymania domen (platform) i portali, usług zapewnienia dostępu do sieci Internet, usługi hostingu, kolokacji i innych równoważnych;
 • wydatki niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji stanowiących integralną cześć projektu;
 • wydatki na pokrycie kosztów prac instalacyjnych, konfiguracyjnych, optymalizacyjnych, oraz wdrożeń;
 • adaptacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. pomieszczenia na serwery, instalacja elektryczna, okablowanie światłowodowe, wentylacja, klimatyzacja) – maksymalnie 2% wartości wydatków kwalifikowalnych;
 • usługi informatyczne, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu;
 • wydatki na szkolenie personelu, jedynie w przypadku, gdy jest ono zapewnione przez dostawcę w ramach umowy na dostawę licencji, oprogramowania lub sprzętu;
 • koszty zarządzania projektem, wyłącznie w projektach powyżej 4 partnerów z wyłączeniem beneficjanta, w wysokości maksymalnie 2% wydatków kwalifikowalnych;
 • koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z jego realizacją nie mogą przekroczyć 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN.

Podatek VAT można kwalifikować jedynie w przypadkach, które nie budzą najmniejszych wątpliwości prawnych i w których nie istnieje żadna potencjalna możliwość odzyskania tego podatku, bez względu na możliwy prawnie model realizacji projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 30 czerwca 2016 roku do 2 września 2016 roku do godz. 15.00.