4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”

Nabór w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Nabór do konkursu trwa od 30 maja 2016 roku do 26 września 2016 roku do godz. 15.00.

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej).

W ramach konkursu każdy wnioskodawca ma prawo do złożenia maksymalnie dwóch wniosków. Dofinansowanie o które się można ubiegać wynosi maksymalnie do 80 % kosztów kwalifikowanych projektu, zaś wartość samego dofinansowania musi zwierać się w przedziale od 150 000, 00 zł do maksymalnie 10 000 000,00 zł. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2018 r.

Dofinansowaniem zostaną  objęte urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana w ramach projektu nie będzie przekraczała następujących limitów:

Aby projekt złożony do konkursu mógł zostać zaakceptowany instalacje elektryczne lub cieplne zainstalowane w ramach planowanego projektu są objęte limitami. Poniżej przedstawiona jest maksymalna moc instalacji wdrożonych w ramach projektu:

 1. energia wodna – do 5 MWe;
 2. energia wiatru – do 5 MWe;
 3. energia słoneczna – do 2 MWe;
 4. energia słoneczna – do 2 MWt;
 5. energia geotermalna – do 2 MWt;
 6. energia geotermalna – do 2 MWe;
 7. energia biogazu – do 1 MWe;
 8. energia biomasy – do 5 MWe;
 9. energia biomasy – do 5 MWt.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • administracja rządowa;
 • uczelnie/szkoły wyższe;
 • zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ;
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y (Towarzystwo Budownictwa Społecznego);
 • organizacje pozarządowe (w tym również podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym);
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.