2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w:

  • aparaturę,
  • sprzęt,
  • technologie,
  • inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być:

  • wydatki inwestycyjne,
  • koszty odpowiedniej wiedzy technicznej,
  • koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu,
  • koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane w podziale na rodzaje pomocy (w zależności od statusu  przedsiębiorcy i lokalizacji inwestycji): pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej i jako wersję na nośniku elektronicznym (skany dokumentacji aplikacyjnej w pdf oraz Model finansowy w formacie xlsm) bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w dni pracy instytucji, w godz. 8.15-16.15 albo przesłać listem poleconym, pocztą kurierską lub złożyć osobiście do Kancelarii na adres Ministerstwa Rozwoju z dopiskiem: Wniosek w ramach Działania 2.1 PO IR- konkurs 1/2016.

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę nadania albo datę widniejącą na pieczęci wpływu dokumentu do Kancelarii Ministerstwa Rozwoju (w przypadku złożenia wniosku bezpośrednio do Kancelarii Ministerstwa Rozwoju).

Nabór wniosków będzie trwał w terminie: 1 marzec 2016 r.– 29 kwietnia 2016 r.